Elefanter PEab Skanska NCC
|

Så stor del av marknaden kontrollerar de stora byggföretagen

Byggbranschen är en viktig del av den svenska ekonomin och sysselsätter cirka 4 procent av arbetskraften. Branschen omsätter årligen cirka 140 miljarder kronor. Det finns många små och medelstora företag inom byggsektorn, men några få stora företag står för en stor del av omsättningen.

Peab, Skanska och NCC är de 3 största

Enligt Byggföretagens årliga lista över Sveriges största byggföretag är PeabSkanska och NCC de 3 klart största bolagen baserat på omsättning i Sverige.

 • Peab toppar listan som det största byggföretaget med en omsättning på över 44 miljarder kronor under 2019. Peab är verksamt inom bygg, anläggning, bostäder och fastigheter.
 • Skanska kommer på andra plats med en omsättning på drygt 38 miljarder kronor. Skanska är ett multinationellt företag med verksamhet i Europa och USA.
 • NCC tar tredjeplatsen med en omsättning på nästan 34 miljarder kronor. NCC är verksamt inom infrastruktur, fastigheter och bygg.

Tillsammans står dessa tre företag för över 100 miljarder kronor i omsättning och över 25 000 anställda. De är därmed betydligt större än de övriga 27 företagen på Byggföretagens lista.

Stor skillnad mot övriga företag

Efter de 3 största bolagen Peab, Skanska och NCC är det ett stort glapp ner till de övriga företagen på listan över Sveriges största byggföretag.

På fjärde plats kommer Veidekke med en omsättning på 11,5 miljarder kronor, följt av JM på femte plats med 11,5 miljarder i omsättning.

Övriga företag på listan omsätter mellan cirka 7 miljarder kronor (Svevia på sjätte plats) och ner till runt 1 miljard kronor för företagen längre ner på listan.

Det är tydligt att de 3 största bolagen Peab, Skanska och NCC utgör en egen klass i storlek jämfört med övriga aktörer på den svenska byggmarknaden.

Långvarig dominans i toppen

Peab, Skanska och NCC har under lång tid varit de absolut största byggföretagen i Sverige sett till omsättning.

Peab har toppat listan över största byggföretag i 11 år i rad. Även Skanska och NCC har varit på samma placeringar i många år. Det sker sällan några större förändringar bland de allra största byggbolagen.

Det visar att de 3 största företagen har en stabil och långvarig dominans på den svenska marknaden. Deras starka position har inte utmanats på allvar av konkurrenter under 2000-talet.

Storleken ger konkurrensfördelar

Att Peab, Skanska och NCC är så mycket större än konkurrenterna ger dem vissa fördelar:

 • Stordriftsfördelar – De kan producera och leverera till lägre kostnader tack vare stora volymer.
 • Kompetens – De kan attrahera de bästa medarbetarna och bygga upp specialistkompetens.
 • Kapitalstyrka – De har muskler att satsa på utveckling, nya projekt och expansion.
 • Varumärke – Deras starka varumärken lockar kunder och underlättar vid rekrytering.

Storleken gör det svårt för mindre aktörer att konkurrera med dessa jättar inom byggbranschen. De 3 största företagen har helt enkelt många fördelar tack vare sin dominerande position på marknaden.

Samtidigt kan den bristande konkurrensen leda till sämre innovation och högre priser, vilket kan vara negativt för kunderna. Men för närvarande är Peab, Skanska och NCC oslagbara som de största byggföretagen i Sverige sett till omsättning.

#image_title

Hur stor del av byggmarknaden kontrollerar de stora byggföretagen?

De största byggföretagen i Sverige kontrollerar en betydande del av den svenska byggmarknaden. Enligt en rapport från Konkurrensverket domineras flera viktiga delmarknader av ett fåtal stora aktörer.

De största byggföretagen

De fem största byggföretagen i Sverige är:

 • Skanska
 • NCC
 • Peab
 • JM
 • Veidekke

Tillsammans står dessa fem företag för över 50 procent av den totala omsättningen inom husbyggnation i Sverige.

Inom vissa segment är koncentrationen ännu högre. De tre största aktörerna Skanska, NCC och Peab står exempelvis för 80 procent av nyproduktionen av flerbostadshus.

Marknadsandelar per segment

Marknadsandelarna för de största byggföretagen varierar något mellan olika segment:

 • Bostäder: De fem största står för 50 procent av omsättningen.
 • Lokaler: De fem största står för 45 procent av omsättningen.
 • Anläggning: De fem största står för 35 procent av omsättningen.

Nyproduktion av flerbostadshus domineras alltså av de tre största företagen, medan koncentrationen är något lägre inom andra segment.

Utveckling över tid

Koncentrationen på byggmarknaden har ökat något över tid. För tio år sedan stod de fem största företagen för cirka 40 procent av den totala omsättningen.

Den ökade koncentrationen beror delvis på att de större företagen har köpt upp mindre konkurrenter.

Orsaker till koncentrationen

Några orsaker till den höga koncentrationen är:

 • Stordriftsfördelar – De stora företagen kan hålla nere kostnaderna.
 • Konsolidering – Större företag köper upp mindre konkurrenter.
 • Inträdesbarriärer – Svårt för nya företag att etablera sig på marknaden [1].

Detta gör att de större aktörerna kan behålla och stärka sina positioner på marknaden.

För- och nackdelar med att byggmarknaden domineras av några få stora företag

Den svenska byggmarknaden domineras av ett fåtal stora företag. De fem största aktörerna (Skanska, NCC, Peab, JM och Veidekke) står för över 50 procent av omsättningen inom husbyggnation. Detta får både för- och nackdelar för marknaden.

Fördelar med få och stora aktörer

Det finns några fördelar med att marknaden domineras av några få stora företag:

 • Stordriftsfördelar – De stora företagen kan hålla nere kostnaderna genom storskalighet .
 • Kompetens – Stora företag kan attrahera specialistkompetens.
 • Kapacitet – Stora företag har kapacitet att ta stora projekt.
 • Effektivitet – Stordrift ger effektivare processer.
 • Kvalitet – Stora företag har muskler att leverera kvalitet .

Nackdelar med få och stora aktörer

Men koncentrationen har också nackdelar:

 • Sämre konkurrens – Färre aktörer ger sämre prispress .
 • Högre priser – Sämre konkurrens kan leda till högre priser för kund.
 • Minskad innovation – Mindre incitament att utvecklas med få konkurrenter.
 • Sårbarhet – Problemen hos en aktör påverkar marknaden mer.
 • Inträdeshinder – Svårt för nya företag att ta marknadsandelar .

Sammanfattning för- och nackdelar

FördelarNackdelar
StordriftsfördelarSämre konkurrens
KompetensHögre priser
KapacitetMinskad innovation
EffektivitetSårbarhet
KvalitetInträdeshinder
#image_title

Hur stor andel av de offentliga kontrakten går till större respektive mindre aktörer i svensk byggbransch?

Den offentliga upphandlingen i Sverige omfattar varje år kontrakt till ett värde av hundratals miljarder kronor. En stor del av dessa kontrakt avser byggentreprenader av olika slag. Men hur fördelar sig de offentliga byggkontrakten mellan större och mindre aktörer i byggbranschen?

Större aktörer dominerar

Enligt statistik från Upphandlingsmyndigheten går den största andelen av de offentliga byggkontrakten till de större aktörerna i branschen.

 • Bygg- och anläggningsföretag vinner flest upphandlingar och står för 91% av alla kontrakterade anbud.
 • De största vinnarna är företag inom bygg-teknik- eller anläggningsbranscherna.

Men små aktörer står för majoriteten av anbud

Även om de stora företagen vinner merparten av kontraktsvärdet så kommer majoriteten av alla anbud från mindre aktörer:

 • Små och medelstora företag (upp till 249 anställda) står tillsammans för 68% av alla kontrakterade anbud.
 • Mikroföretag (upp till 9 anställda) står för 31% av anbuden.
 • Små företag (10-49 anställda) för 25% och medelstora företag (50-249 anställda) för 12%.

Det finns alltså en stor potential för små och medelstora företag att vinna offentliga byggkontrakt, även om de större aktörerna dominerar värdemässigt.

Potential att underlätta för små aktörer

Upphandlingsutredningen 2010 pekade på att mindre företag missgynnas av att kontrakt inte delas upp, och att det finns potential till besparingar genom bättre uppdelning.

Även Konkurrensverket ser behov av kompletterande lagstiftning för att underlätta för mindre aktörer.

Förslag som lyfts fram är:

 • Bättre uppdelning av stora kontrakt.
 • Minskade inträdeshinder i form av krav.
 • Övergång från fasta prisupplägg till löpande räkning.

Genom sådana åtgärder skulle de mindre aktörernas möjligheter på den offentliga marknaden kunna stärkas.

Varför domineras byggbranschen av några få stora företag?

Byggbranschen i Sverige domineras av ett fåtal stora företag. Det finns flera möjliga orsaker till detta:

Bristande konkurrens

 • Få stora aktörer innebär mindre konkurrens
 • Svårt för nya företag att ta marknadsandelar
 • Risk för prissamverkan och kartellbildning

Stordriftsfördelar

 • Stora investeringar i maskiner och utrustning
 • Lägre styckkostnader vid större volymer
 • Större muskler för stora projekt

Inträdesbarriärer

 • Höga kapitalkrav för att starta
 • Svårt att vinna större kontrakt som ny aktör
 • Befintliga nätverk och relationer

Offentlig upphandling

 • Krav gynnar ofta större etablerade företag
 • Svårt för mindre företag att lägga anbud

Låg innovationsgrad

 • Mindre konkurrens ger sämre incitament för innovation
 • Låg riskbenägenhet hos stora etablerade företag

För att få in fler och mindre aktörer krävs sannolikt regleringar och reformer av både branschen i sig och de offentliga upphandlingarna.

Hur kan konkurrensen främjas och fler mindre aktörer ges utrymme i byggbranschen?

#image_title

Byggbranschen i Sverige präglas av få och stora aktörer. De senaste åren har det dock kommit fler mindre företag in på marknaden. För att denna utveckling ska fortsätta och konkurrensen öka krävs insatser på flera plan.

Minska detaljstyrningen vid offentlig upphandling

Offentliga beställare står för en stor del av efterfrågan inom byggsektorn. Hur de utformar sina upphandlingar påverkar därför konkurrensen. Specifika krav på produkter och varumärken begränsar ofta möjligheterna för mindre leverantörer att lämna anbud.

Upphandlingar bör istället fokusera på funktionskrav och ge utrymme för olika lösningar. Det ökar konkurrensen och möjliggör för fler företag att delta.

Underlätta för små företag att delta i upphandlingar

Upphandlingar kan delas upp i mindre delar så att även mindre företag kan lämna anbud på delar av ett projekt. Realistiska kvalificeringskrav och lägre krav på ekonomisk kapacitet underlättar också för nya aktörer.

Se över regler och praxis för markanvisning

Kommunernas markanvisningar har stor betydelse för bostadsbyggandet. Genom översyn av regler och rutiner kan fler mindre byggherrar och entreprenörer få tillgång till attraktiv mark för bostadsproduktion.

Stimulera nya affärsmodeller och samverkansformer

Nya samarbeten mellan olika aktörer, t.ex. arkitekter, entreprenörer och beställare, kan möjliggöra innovativa lösningar och pressa marginalerna. Sådana nätverk bör uppmuntras.

Verka för ökad standardisering och transparent prissättning

Bättre standardisering och jämförbarhet mellan olika leverantörers produkter ger ökad konkurrens. Dolda rabattsystem bör motverkas till förmån för transparenta priser.

Främja industrialiserat och prefabricerat byggande

Industrialisering av byggprocessen med prefabricering av komponenter kan sänka produktionskostnaderna. Detta bör stimuleras för att pressa priserna och ge utrymme för fler aktörer.

Förenkla regelverk och möjliggör myndighetssamverkan

Regelförenklingar och bättre samverkan mellan berörda myndigheter kan motverka osund konkurrens. Det behövs också effektiva verktyg för att ingripa mot konkurrensproblem.

Säkerställ goda arbetsvillkor i hela leverantörskedjan

Seriösa aktörer som erbjuder goda arbetsvillkor bör premieras vid offentlig upphandling. Uppförandekoder och kontroller i leverantörskedjan är viktiga verktyg.

Höj kompetens och främja samverkan kring arbetsmiljö

Ökad kunskap och samarbete mellan olika aktörer i byggprocessen kring arbetsmiljöfrågor höjer säkerheten och gynnar seriösa företag.

Sammanfattning

 • Byggbranschen är viktig för svensk ekonomi och sysselsätter cirka 4% av arbetskraften. Årlig omsättning är 140 miljarder kronor.
 • Enligt Byggföretagens lista är Peab, Skanska och NCC de 3 klart största byggföretagen i Sverige sett till omsättning.
 • Peab är störst med 44 miljarder i omsättning 2019. Skanska är näst störst med 38 miljarder. NCC är tredje störst med 34 miljarder i omsättning.
 • Tillsammans står dessa 3 företag för över 100 miljarder i omsättning och över 25 000 anställda. De är mycket större än övriga företag på listan.
 • Peab, Skanska och NCC har varit de största under lång tid. De har en stabil och långvarig dominans på marknaden.
 • Storleken ger dem konkurrensfördelar i form av stordrift, kompetens, kapital och starka varumärken.
 • Det gör det svårt för mindre företag att konkurrera, men kan också leda till sämre innovation och högre priser.
 • Sammanfattningsvis dominerar Peab, Skanska och NCC totalt bland de största byggföretagen i Sverige.

Källor

https://byggforetagen.se/2022/01/hela-listan-30-storsta-byggforetagen-i-sverige-2021/ https://byggbranschen.blog/storsta-byggforetagen-i-sverige/ https://www.konkurrensverket.se/informationsmaterial/rapportlista/konkurrensen-i-byggmaterialindustrin/ https://www.upphandlingsmyndigheten.se/statistik/upphandlingsstatistik/statistik-om-annonserade-upphandlingar-i-sverige-2021/bygg–och-anlaggningsforetag-vinner-flest-upphandlingar2/ https://www.byggindustrin.se/affarer-och-samhalle/affarer-i-byggsektorn/konkurrensverket-i-hela-kedjan-man-skapar-en-bristande-konkurrens/ 

Similar Posts

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *