rättvisa
|

Byggnormer och regleringar: En djupdykning i svenska bygglagar

De viktigaste bygglagarna i Sverige

Byggande i Sverige regleras främst av tre centrala lagar:

Plan- och bygglagen (PBL)

Plan- och bygglagen (2010:900) är den centrala lagen för planläggning av mark, vatten och bebyggelse i Sverige. Lagen reglerar bland annat:

 • Kommunernas översikts- och detaljplanering
 • Krav på byggnader, tomter och allmänna platser
 • Bygglov och anmälningsplikt
 • Tillsyn och kontroll av byggande

Syftet med PBL är att främja en hållbar samhällsutveckling med goda levnadsförhållanden. Lagen anger ramarna för hur bebyggelsemiljöer ska utformas.

Viktiga delar i PBL:

 • Detaljplan – juridiskt bindande dokument som reglerar markens användning och bebyggelsens utformning. Krävs för ny sammanhållen bebyggelse.
 • Bygglov – tillstånd från kommunen att uppföra eller ändra byggnader. Krävs för de flesta byggåtgärder.
 • Tekniska egenskapskrav – krav på byggnaders tekniska utformning vad gäller bärförmåga, säkerhet, energihushållning med mera.
 • Tillsyn och kontroll – byggnadsnämnden ansvarar för tillsyn och kontroll av byggandet.

PBL kompletteras av plan- och byggförordningen (PBF) samt Boverkets byggregler (BBR) med utförligare föreskrifter.

Miljöbalken

Miljöbalken (1998:808) är en ramlag som reglerar hushållning med mark, vatten och den fysiska miljön i övrigt.

Centrala delar för byggande:

 • Miljökvalitetsnormer – föreskrifter om kvaliteten på mark, vatten, luft eller miljön i övrigt.
 • Miljökonsekvensbeskrivning – utredning som identifierar och bedömer en verksamhets miljöpåverkan. Kan krävas vid bygglov.
 • Miljöfarlig verksamhet – särskilda krav och tillstånd för verksamheter som kan påverka människors hälsa eller miljön negativt.

Syftet med miljöbalken är att främja en hållbar utveckling. Lagen ställer krav på att negativ miljöpåverkan ska förebyggas och minimeras.

Kulturmiljölagen

Kulturmiljölagen (1988:950) syftar till att skydda kulturarvet. Lagen omfattar:

 • Byggnadsminnen – särskilt värdefulla byggnader som förklarats som byggnadsminne. Starkt skydd mot förändringar.
 • Kyrkliga kulturminnen – skydd av kyrkobyggnader och kyrkotomter.
 • Fornminnen – automatiskt skydd för fornlämningar och fornfynd.

Vid bygglovsprövning ska hänsyn tas till kulturmiljöintressen. Ändringar av byggnadsminnen kräver särskilt tillstånd.

Bygglov och anmälan

För att få bygga nytt eller ändra i befintliga byggnader krävs oftast bygglov från kommunen. Mindre åtgärder kan i stället kräva en bygganmälan.

Bygglov

Bygglov krävs bland annat för:

 • Nybyggnad
 • Tillbyggnad
 • Ombyggnad
 • Ändrad användning

Bygglov söks hos kommunens byggnadsnämnd. Lovet prövas mot detaljplan, områdesbestämmelser och PBL:s generella krav, till exempel utformning och placering.

Bygganmälan

Bygganmälan är en förenklad form av bygglov för mindre åtgärder, till exempel:

 • Attefallshus
 • Takkupor
 • Inglasning av balkong

Bygganmälan görs till kommunen innan start av åtgärden. Kommunen kan förbjuda åtgärden om den strider mot lagstiftningen.

Boverkets byggregler (BBR)

Boverkets byggregler (BBR) innehåller utförliga tekniska krav på byggnader. Viktiga krav i BBR gäller:

 • Bärförmåga och stadga – krav på konstruktioners hållfasthet.
 • Säkerhet vid brand – brandskydd och utrymning.
 • Hygien, hälsa och miljö – fukt, ventilation, radon med mera.
 • Säkerhet vid användning – skydd mot skador vid användning.
 • Buller – ljudisolering och ljudnivåer.
 • Energihushållning – värmeisolering och energianvändning.
 • Tillgänglighet – krav på tillgänglighet för personer med nedsatt rörelseförmåga.

BBR gäller vid nybyggnad och ändring av byggnader. Boverket ger ut allmänna råd till föreskrifterna.

Byggherren ansvarar för att BBR följs men kommunen har tillsyn.

Vem ansvarar för att ta fram byggregler i Sverige?

I Sverige är det Boverket som har det övergripande ansvaret för att ta fram och uppdatera byggregler. Boverket är en statlig myndighet som lyder under Näringsdepartementet.

Boverkets uppdrag

Boverket har i uppdrag att utforma bindande föreskrifter och allmänna råd för hur nya byggnader ska utformas. Det handlar bland annat om regler för:

 • Tillgänglighet
 • Brandsäkerhet
 • Buller
 • Energianvändning
 • Vatten och avlopp

Boverkets byggregler samlas i Boverkets byggregler, BBR. Reglerna uppdateras kontinuerligt för att anpassas efter nya förutsättningar och behov i samhället.

Så tas nya byggregler fram

När Boverket tar fram nya eller reviderade byggregler sker det vanligtvis så här:

 • Boverket får i uppdrag från regeringen att se över reglerna på ett visst område, till exempel energieffektivitet.
 • Boverket tar fram ett förslag till nya regler. Förslaget skickas sedan ut på remiss till berörda myndigheter, kommuner, branschorganisationer med flera.
 • Boverket går igenom remissvaren och omarbetar förslaget.
 • De nya reglerna beslutas av Boverket och publiceras i Boverkets författningssamling, BFS.
 • De nya reglerna börjar gälla efter en övergångsperiod, vanligtvis 6-12 månader efter publicering.

Andra aktörer som påverkar byggreglerna

Förutom Boverket finns det andra aktörer som påverkar utformningen av byggreglerna:

 • Regeringen kan ge Boverket i uppdrag att se över reglerna inom specifika områden.
 • Kommunerna lämnar ofta synpunkter på förslag till nya regler.
 • Bransch- och intresseorganisationer som t.ex. Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) och Sveriges Byggindustrier lämnar remissvar.
 • Europeiska unionen tar fram gemensamma regler som sedan införlivas i den svenska lagstiftningen.

Vad är skillnaden mellan lag och byggregler?

Byggregler och lagar är två centrala begrepp inom byggbranschen som det är viktigt att förstå skillnaden mellan. Båda styr hur byggnation ska gå till, men de kommer från olika håll och har olika syften. I den här artikeln reder vi ut vad lagar och byggregler är, hur de skiljer sig åt och hur de samverkar.

Vad är lagar?

Lagar är bindande regler som stiftas av Sveriges riksdag och som gäller för alla medborgare. De viktigaste lagarna som styr byggandet är:

 • Plan- och bygglagen (PBL) – Den centrala lagen för planläggning av mark, vatten och bebyggelse. Reglerar bland annat krav för bygglov.
 • Miljöbalken – Syftar till att främja en hållbar utveckling och god miljöhänsyn.
 • Lagen om tekniska egenskapskrav på byggnadsverk – Ställer krav på byggnaders tekniska egenskaper.

Lagar är överordnade andra regler och föreskrifter. De kan bara ändras eller upphävas av riksdagen.

Vad är byggregler?

Byggregler är detaljerade tekniska föreskrifter och allmänna råd för hur byggnader ska utformas. De tas fram av Boverket med stöd av plan- och bygglagen.

De viktigaste byggreglerna är:

 • Boverkets byggregler (BBR) – Utförliga tekniska regler för byggande.
 • Boverkets konstruktionsregler (EKS) – Regler för bärförmåga, stadga och beständighet.

Till skillnad från lagar är byggreglerna inte tvingande, utan anger ett sätt att uppfylla kraven i lagen. De kan uppdateras löpande av Boverket efterhand som byggtekniken utvecklas.

Hur lagen och byggreglerna samverkar

Lagar anger övergripande krav, till exempel att en byggnad ska vara tillgänglig. I byggreglerna specificeras sedan hur kraven kan uppfyllas rent tekniskt, till exempel genom vissa lutningar på ramper.

Byggreglerna kompletterar alltså lagen genom att ge praktisk vägledning. Om byggreglerna följs så uppfylls i normalfallet lagens krav. Men det går också att uppfylla lagen på andra sätt än vad som anges i byggreglerna, genom alternativa tekniska lösningar.

Vid en konflikt mellan lagen och byggreglerna gäller alltid lagen.

Genom att följa både lagar och byggregler kan byggherrar och entreprenörer säkerställa att byggnationen sker på ett korrekt och lagligt sätt.

Vem ansvarar för att byggreglerna följs?

Byggregler är de regler och föreskrifter som styr hur man får och bör bygga i Sverige. De viktigaste byggreglerna finns i Boverkets byggregler (BBR).

BBR innehåller bindande föreskrifter och allmänna råd om hur man ska uppfylla de tekniska egenskapskrav som ställs på byggnadsverk, tomter och allmänna platser enligt plan- och bygglagen (PBL).

Vem ansvarar för att följa byggreglerna?

Det är byggherren som har det yttersta ansvaret för att byggreglerna följs under byggprocessen.

Byggherren ansvarar för att:

 • Åtgärden utförs enligt gällande lagar, förordningar och föreskrifter
 • Nödvändiga tillstånd och lov finns
 • En kontrollplan upprättas och följs
 • Kontroll och besiktningar utförs

Byggherren kan delegera delar av ansvaret till andra aktörer, men det yttersta ansvaret ligger alltid på byggherren.

AktörAnsvar
ByggherreYttersta ansvaret för att byggreglerna följs
KontrollansvarigSäkerställa att kontrollplanen följs
ProjektörerUtforma byggnaden enligt byggregler
EntreprenörUtföra arbetet enligt handlingar och kontrollplan

Byggnadsnämnden i kommunen har också en viktig roll genom att:

 • Ge bygglov och startbesked
 • Godkänna kontrollplanen
 • Utföra besiktningar
 • Ge slutbesked

Byggnadsnämnden kan stoppa bygget om byggreglerna inte följs.

Konsekvenser om byggregler inte följs

#image_title

Om byggreglerna inte följs kan det få allvarliga konsekvenser:

 • Byggnaden riskerar att inte vara säker och hållbar
 • Minskad tillgänglighet och användbarhet
 • Sämre inomhusmiljö
 • Ökad risk för olyckor
 • Byggnadsnämnden kan stoppa bygget
 • Byggherren kan bli skyldig att rätta till brister

Det lönar sig därför för byggherren att noggrant se till att byggreglerna följs under hela byggprocessen.

Hur påverkar byggreglerna utformningen av byggnader?

Byggreglerna sätter ramarna för hur byggnader får utformas och påverkar därför i hög grad deras utseende och funktion. Här är några exempel på hur byggreglerna styr utformningen:

Tillgänglighet

I Sverige finns det tillgänglighetskrav som reglerar att byggnader ska vara tillgängliga och användbara för personer med nedsatt rörelse- eller orienteringsförmåga. Detta påverkar utformningen genom att det till exempel krävs:

 • Hissar
 • Ledstänger
 • Tillräckligt breda dörrar
 • Trösklar som inte är för höga
 • Kontrastmarkeringar

Brandsäkerhet

För att öka brandsäkerheten finns det regler för hur byggnader ska utformas. Detta påverkar bland annat:

 • Val av byggmaterial. Det finns krav på att vissa material ska vara obrännbara eller svårantändliga.
 • Utformning av trapphus. Det måste finnas separata trapphus som fungerar som utrymningsvägar vid brand.
 • Brandcellsindelning. Byggnader måste delas in i brandceller för att förhindra brandspridning.

Bostadsutformning

Det finns krav på bostadsutformning som reglerar vilka funktioner en bostad måste ha. Bland annat måste det finnas:

 • Sovrum
 • Kök eller kokvrå
 • Toalett
 • Tvättmöjligheter

Detta påverkar planlösningen och disponeringen av ytor i bostäder.

Energi och miljö

För att minska energiförbrukningen i byggnader finns det regler för isolering, fönster, ventilation med mera. Detta påverkar val av byggmaterial och installationer.

Reglerna styr också mot mer miljövänliga material. Till exempel får inte farliga kemikalier användas och vissa material är förbjudna.

Estetik

Det finns ett utformningskrav på att byggnader ska ha en god form-, färg- och materialverkan. Detta ger utrymme för kommuner att styra mot en viss estetik och påverkar det arkitektoniska uttrycket.

Tabell över byggregler

OmrådeExempel på regler
TillgänglighetHisskrav, ledstänger, breda dörrar
BrandsäkerhetMaterialkrav, trapphus, brandceller
BostadsutformningSovrum, kök/kokvrå, toalett, tvätt
Energi och miljöIsolering, fönster, ventilation, materialval
EstetikForm-, färg- och materialverkan

Sammanfattning

PBL är den centrala lagen och reglerar bland annat kommunernas planering, krav på byggnader, bygglov och tillsyn. Den kompletteras av plan- och byggförordningen (PBF) och Boverkets byggregler (BBR).

BBR innehåller detaljerade tekniska regler för hur byggnader ska utformas vad gäller till exempel tillgänglighet, brandsäkerhet och energi.

Miljöbalken ställer krav på miljöhänsyn vid byggande. Kulturmiljölagen syftar till att skydda kulturarvet.

Byggherren ansvarar för att reglerna följs men kommunen utövar tillsyn och kan stoppa byggen om reglerna inte efterlevs.

Källor

https://www.boverket.se/sv/PBL-kunskapsbanken/regler-om-byggande/boverkets-byggregler/om-bbr/  https://www.riksdagen.se/sv/dokument-och-lagar/dokument/svensk-forfattningssamling/plan-och-bygglag-2010900_sfs-2010-900/ https://byggregler.nu https://www.dagenssamhalle.se/om/byggregler/ https://www.borgunda.se/lagar-och-regler-kring-byggprocessen/  https://lagen.nu/dir/2017:22

Similar Posts

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *