|

Är konkurrensen bland byggbolag balanserad?

Konkurrensen inom byggbranschen i Sverige har länge varit en het fråga. De senaste åren har det rapporterats om ökade byggkostnader, minskad konkurrens och en rad problem med osund konkurrens. Men är konkurrensen verkligen obalanserad och vad beror i så fall det på?

Bristande konkurrens och höga byggkostnader

Flera rapporter pekar på att konkurrensen är bristfällig inom delar av byggbranschen i Sverige. Enligt Konkurrensverkets utredning 2021 är marknadskoncentrationen hög på viktiga materialmarknader, med ett fåtal stora aktörer som har betydande marknadsandelar.

Även Boverket konstaterar att de ökade byggkostnaderna till stor del beror på bristande konkurrens. Enligt deras rapport 2022 har Sverige bland de högsta byggkostnaderna i Europa.

Några orsaker till de höga kostnaderna och den bristande konkurrensen är:

 • Höga löner och materialkostnader – Lönenivåerna inom byggbranschen i Sverige är höga jämfört med många andra länder. Även materialkostnaderna är höga.
 • Få stora aktörer – Ett fåtal stora byggbolag har stor marknadsandel i Sverige, vilket minskar konkurrensen.
 • Svårigheter för små aktörer – Små och medelstora byggbolag har svårt att konkurrera om stora projekt.
 • Olika konkurrensvillkor – Utländska byggbolag har ibland andra villkor än svenska, vilket snedvrider konkurrensen.

Problem med osund konkurrens

Förutom den generellt sett låga konkurrensen rapporteras det om en rad problem kopplade till osund konkurrens inom byggbranschen:

 • Fusk och brottslighet – Det förekommer en hel del fusk med skatter, avtal och anställningsvillkor. Även ekobrott och svartarbete är vanligt [[4]].
 • Oseriösa aktörer – Kriminella byggbolag dumpar priser och vinner upphandlingar, vilket slår ut seriösa företag.
 • Arbetskraftsexploatering – Utländska arbetare utnyttjas ibland och tjänar låga löner under dåliga förhållanden.
 • Olika regler – Olika regler för svenska och utländska byggbolag snedvrider konkurrensen.
 • Dåliga arbetsvillkor – Osund konkurrens leder ofta till sämre arbetsvillkor och arbetsmiljö.

Detta leder sammantaget till att seriösa byggbolag som följer regler slås ut av oseriösa aktörer.

Åtgärder för sundare konkurrens

För att komma till rätta med problemen har en rad åtgärder föreslagits och vidtagits:

 • Skärpta regler och kontroller – Bland annat skärpta krav vid upphandlingar, kontroll av underentreprenörer och oannonserade arbetsplatsbesök.
 • Ny lagstiftning – Förslag på ny lag mot arbetskraftsexploatering och ändrade sekretessregler.
 • Branschsamarbete – Byggföretagen har tagit fram en uppförandekod och driver projekt för sund konkurrens.
 • Utbildning – Branschorganisationer erbjuder utbildningar om lagar, regler och sund konkurrens.
 • Myndighetssamarbete – Dialog mellan byggbranschen och myndigheter om åtgärder.
 • Fackligt samarbete – Gemensamma projekt mellan arbetsgivar- och arbetstagarorganisationer.

Många anser att både politiker, myndigheter, fackförbund och byggbolag måste samarbeta för att vända den negativa utvecklingen.

Regeringen måste agera

För att skapa en sundare konkurrens krävs det åtgärder från regering och riksdag menar många. Här är några konkreta förslag:

 • Se över skatteregler och subventioner som snedvrider konkurrensen, t.ex. ROT-avdraget.
 • Skärp reglerna för anbud och upphandlingar så att seriösa företag gynnas.
 • Säkerställ att myndigheter som Konkurrensverket och Skatteverket har resurser att kontrollera och lagföra.
 • Ge kommuner större ansvar att ställa krav vid markanvisningar och bygglov.
 • Inför certifiering av byggbolag för att säkerställa seriositet och goda arbetsvillkor.

Referenser:

https://www.byggvarlden.se/debatt-arbetsmarknadsparterna-maste-skapa-balanserad-konkurrens-i-byggbranschen/ 

https://www.konkurrensverket.se/informationsmaterial/rapportlista/konkurrensen-i-byggmaterialindustrin/ 

https://schysstabyggare.se

https://www.riksdagen.se/sv/dokument-och-lagar/dokument/kommittedirektiv/konkurrensen-kvaliteten-och-kostnaderna-i_gqb124/ 

https://www.riksdagen.se/sv/dokument-och-lagar/dokument/motion/mark-och-konkurrensvillkoren-for-statliga_g502658/ 

https://byggforetagen.se/bli-medlem/vad-kravs/ 

https://www.diva-portal.org/smash/get/diva2:19126/FULLTEXT01.pdf 

https://www.upphandlingsmyndigheten.se/branscher/bygg-och-anlaggning/foreningen-rattvist-byggande-arbetar-for-sund-konkurrens-i-byggbranschen/ 

http://www.diva-portal.org/smash/get/diva2:1684016/FULLTEXT01.pdf 

https://www.boverket.se/globalassets/publikationer/dokument/2018/konkurrenssituationen-inom-bygg.pdf 

https://portal.research.lu.se/files/91460445/Sund_konkurrens_i_byggbranschen_En_forskningsantologi.pdf 

https://via.tt.se/pressmeddelande/fack-och-arbetsgivare-i-gemensam-satsning-for-sund-konkurrens-i-byggbranschen?publisherId=2006823&releaseId=3339915 

https://www.sverigesallmannytta.se/22-atgarder-for-att-motverka-arbetslivskriminalitet-i-byggbranschen/ 

https://via.tt.se/pressmeddelande/byggforetagens-utbildning-i-sund-konkurrens-blir-gratis-for-alla?publisherId=2006823&releaseId=3350099

Similar Posts

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *