arbetsledare med yrkesarbetare
|

Vad gör en arbetsledare på en byggarbetsplats

En arbetsledare har ett stort ansvar för att byggprojektet genomförs på ett säkert och effektivt sätt. Här är några av arbetsledarens viktigaste ansvarsområden:

Säkerhet

 • Se till att alla på arbetsplatsen följer säkerhetsföreskrifter och använder rätt skyddsutrustning
 • Genomföra regelbundna säkerhetsronder och åtgärda eventuella brister
 • Utreda och rapportera olyckor och tillbud
 • Informera om risker och faror på arbetsplatsen

Planering och logistik

 • Planera arbetet tillsammans med underentreprenörer och hantverkare
 • Se till att rätt material och utrustning finns på plats i tid
 • Ansvara för logistiken på arbetsplatsen

Ekonomi och tid

 • Hålla budget och tidplan
 • Beställa material och tjänster inom budget
 • Följa upp och rapportera förbrukning av tid och pengar

Kvalitet

 • Kontrollera att arbetet utförs enligt ritningar och beskrivningar
 • Godkänna eller underkänna utfört arbete
 • Dokumentera och diarieföra protokoll och andra viktiga handlingar

Personal och samarbete

 • Leda, fördela arbete och ge instruktioner till personal
 • Hålla byggmöten och informera alla involverade
 • Samordna underentreprenörer och olika yrkesgrupper
 • Hantera konflikter och problem som uppstår

En bra arbetsledare behöver alltså ha god organisationsförmåga, kunna prioritera och fatta svåra beslut under press. Hen måste också kunna samarbeta och kommunicera med många olika människor och yrkesgrupper.

De vanligaste arbetsuppgifterna för en arbetsledare i byggbranschen

En arbetsledare har en central roll i ett byggprojekt. Arbetsledaren ansvarar för den dagliga driften och produktionen på byggarbetsplatsen.

Här är några av de vanligaste arbetsuppgifterna för en arbetsledare:

 • Planering av produktionen
  • Tidsplanering
  • Resursplanering
  • Logistik
  • Arbetsberedning
 • Samordning och kommunikation
  • Informera och samordna underentreprenörer
  • Byggmöten
  • Kontakt med beställare och konsulter
 • Ledarskap
  • Leda arbetslag
  • Coacha och utveckla medarbetare
  • Arbetsfördelning
  • Motivera och engagera
 • Uppföljning och kontroll
  • Kvalitetskontroll
  • Ekonomiuppföljning
  • Tidsuppföljning
  • Avvikelsehantering
 • Säkerhet
  • Säkerställa säkerhetsrutiner
  • Riskbedömningar
  • Skyddsronder
 • Administration
  • Dokumentation
  • Rapportering
  • Fakturahantering

Planering av produktionen

Planering är en central del i arbetsledarens arbete. Arbetsledaren ansvarar för att planera produktionen så att den kan genomföras på ett effektivt sätt.

Några viktiga planeringsuppgifter:

 • Tidsplanering – bryta ner tidplanen till aktiviteter, faser och arbetsmoment.
 • Resursplanering – planera behovet av personal, maskiner och material.
 • Logistik – planera transporter, lyft, lagring etc.
 • Arbetsberedning – förbereda och planera inför specifika arbetsmoment.

Samordning och kommunikation

Arbetsledaren har en viktig roll i att samordna alla aktörer i byggprojektet. Detta kräver god kommunikation och samverkan.

Exempel på samordningsuppgifter:

 • Informera och samordna underentreprenörer om tidplan, kvalitetskrav etc.
 • Leda byggmöten med beställare, konsulter och underentreprenörer.
 • Kontinuerlig kontakt med beställare och konsulter för avstämningar.

Ledarskap

I rollen som arbetsledare ingår att leda och motivera arbetslaget på byggarbetsplatsen.

Ledarskapsuppgifter:

 • Leda och fördela arbetet i arbetslaget.
 • Coacha och utveckla medarbetare.
 • Se till att alla har rätt kompetens för sina arbetsuppgifter.
 • Skapa engagemang och motivation i arbetsgruppen.

Uppföljning och kontroll

För att produktionen ska flyta på krävs löpande uppföljning och kontroll av kvalitet, ekonomi, tidplan etc.

Exempel på kontrolluppgifter:

 • Kvalitetskontroll – kontrollera att arbetet utförs enligt ritningar och kvalitetskrav.
 • Ekonomiuppföljning – följa upp projektbudget och kostnader.
 • Tidsuppföljning – kontrollera att tidplanen hålls.
 • Avvikelsehantering – dokumentera och åtgärda avvikelser.

Säkerhet

Arbetsmiljö och säkerhet har högsta prioritet på en byggarbetsplats. Arbetsledaren ansvarar för att rutiner följs.

Säkerhetsuppgifter:

 • Säkerställa att säkerhetsrutiner efterlevs.
 • Genomföra riskbedömningar.
 • Utföra regelbundna skyddsronder.

Administration

Administrativa uppgifter är en naturlig del av arbetsledarrollen.

Exempel på administrativa uppgifter:

 • Dokumentation av byggmöten, beslut, avvikelser etc.
 • Rapportering till överordnad och beställare.
 • Hantera fakturor och attestering.

Sammanfattningsvis har en arbetsledare ett omväxlande arbete med många kontaktytor. Arbetsledaren har en central roll i att samordna produktionen och se till att byggprojektet genomförs med rätt kvalitet, inom budget och enligt tidplan.

De vanligaste arbetsuppgifterna för en arbetsledare i byggbranschen

En arbetsledare har en nyckelroll i byggprojektets dagliga drift. Arbetsledaren ansvarar för att planerastyra och följa upp produktionen samt medverkar aktivt till projektets tekniska och ekonomiska genomförande.

Nedan följer de vanligaste arbetsuppgifterna för en arbetsledare i byggbranschen:

Planering

 • Upprätta tidplaner och bemanningsplaner
 • Beställa material och maskiner
 • Samordna underentreprenörer och leverantörer
 • Planera arbetsmoment och aktiviteter
 • Genomföra riskbedömningar och ta fram handlingsplaner

Produktion och kvalitet

 • Hålla start- och byggmöten
 • Ge instruktioner och introduktioner till personalen
 • Kontrollera att arbetet följer ritningar och beskrivningar
 • Följa upp kvalitetsarbetet enligt kontrollplaner
 • Dokumentera och rapportera avvikelser

Ekonomi och administration

 • Följa upp ekonomi, budget och prognoser
 • Attestera och godkänna leverantörsfakturor
 • Rapportera timmar och förbrukning
 • Diarieföra och arkivera handlingar
 • Skriva dagboksanteckningar

Ledarskap och samverkan

 • Informera, motivera och entusiasmera personalen
 • Delegera arbetsuppgifter och ge återkoppling
 • Samverka med beställare, kunder och myndigheter
 • Hantera konflikter och lösa problem
 • Säkerställa god arbetsmiljö och följa upp skyddsronder

Sammanfattningsvis kräver arbetsledarrollen en bred kompetens inom områden som planering, ekonomi, kvalitet, ledarskap och kommunikation. En arbetsledare behöver kunna hantera många bollar samtidigt och fatta snabba beslut under pressade förhållanden. Genom att planera, styra och följa upp produktionen bidrar arbetsledaren till att byggprojektet genomförs på ett effektivt och lönsamt sätt med rätt kvalitet.

Vilka egenskaper är viktiga för en arbetsledare i byggbranschen att ha?

Att vara arbetsledare i byggbranschen kräver många olika egenskaper och kunskaper. Här är några av de viktigaste egenskaperna en bra arbetsledare bör ha:

Ledaregenskaper

 • Kommunikativ – Kunna kommunicera tydligt och effektivt med medarbetare, kunder och andra intressenter
 • Lyhörd – Vara lyhörd för medarbetares behov och synpunkter
 • Motiverande – Kunna motivera och engagera medarbetarna
 • Delegera – Delegera arbetsuppgifter på ett bra sätt
 • Konflikthantering – Kunna hantera och lösa konflikter på arbetsplatsen

Byggkompetens

 • Byggteknisk kunskap – Ha goda kunskaper inom byggteknik, konstruktion, material etc
 • Byggprocessen – Förstå och behärska hela byggprocessen
 • Kvalitet – Säkerställa kvalitet i utförandet
 • Tidsplanering – Planera och hålla tidplaner
 • Arbetsmiljö – Säkerställa god arbetsmiljö

Administrativa kunskaper

 • Dokumentation – Dokumentera och diarieföra på rätt sätt
 • Juridik – Ha kunskap om entreprenadjuridik och avtal
 • Ekonomi – Budget, kalkylering, kostnadskontroll
 • Inköp – Sköta inköp och avtal med leverantörer
 • IT-kunskap – Behärska relevanta IT-system och program

Personliga egenskaper

 • Ansvarsfull – Ta ansvar för sitt arbete
 • Noggrann – Var noggrann, ordningssam och strukturerad
 • Stresshantering – Kunna hantera stress och arbeta under tidspress
 • Problemlösning – Hitta kreativa lösningar på problem
 • Flexibel – Anpassa sig efter föränderliga förutsättningar
 • Driven – Ha drivkraft och vilja att genomföra projekt

Sammanfattning av viktiga egenskaper

LedaregenskaperByggkompetensAdministrativa kunskaperPersonliga egenskaper
KommunikativByggteknisk kunskapDokumentationAnsvarsfull
LyhördByggprocessenJuridikNoggrann
MotiverandeKvalitetEkonomiStresshantering
DelegeraTidsplaneringInköpProblemlösning
KonflikthanteringArbetsmiljöIT-kunskapFlexibel
Driven

Som arbetsledare i byggbranschen behöver man alltså en bred kompetens. Både ledaregenskaper, byggteknisk kunskap och administrativa färdigheter är viktiga. Dessutom krävs goda personliga egenskaper för att lyckas med arbetsledarrollen över tid. Genom att kombinera dessa kunskaper och egenskaper kan en arbetsledare skapa förutsättningar för att driva byggprojekt framgångsrikt.

Vilka är utvecklingsmöjligheterna för en arbetsledare i byggbranschen?

Arbetsledare i byggbranschen har många möjligheter till utveckling och karriärvägar. Här är några av de vanligaste utvecklingsvägarna:

Befordran inom företaget

 • Platschef – Efter några års erfarenhet som arbetsledare kan man bli befordrad till platschef med ansvar för större byggprojekt och fler arbetsledare.
 • Projektledare – Erfarna arbetsledare kan även bli projektledare med ansvar för hela byggprojekt.
 • Chef – Arbetsledare med ledaregenskaper kan utvecklas till chefer, till exempel arbetschef eller regionchef.

Specialisering

Arbetsledare kan specialisera sig inom olika områden:

 • Husbyggnad – Småhus, flerbostadshus, kontor etc.
 • Anläggning – Vägar, broar, hamnar.
 • Projektering – Ritningar, kalkylering, inköp.
 • Kvalitet och miljö – Kvalitetsansvarig, miljösamordnare.

Starta eget

Erfarna arbetsledare kan starta egna företag inom byggbranschen, till exempel:

 • Byggföretag
 • Konsultverksamhet
 • Underentreprenad

Vidareutbildning

Arbetsledare kan vidareutbilda sig för att bredda sin kompetens:

 • Ingenjörsutbildning
 • Specialistutbildningar inom bygg och anläggning
 • Ledarskapsutbildningar
 • Ekonomisk utbildning
Typ av utvecklingExempel
Befordran inom företagetPlatschef, projektledare, chef
SpecialiseringHusbyggnad, anläggning, projektering
Starta egetByggföretag, konsultverksamhet, underentreprenad
VidareutbildningIngenjör, specialist, ledarskap, ekonomi

Sammanfattningsvis har arbetsledare i byggbranschen många möjligheter till utveckling och karriärvägar. Genom befordran, specialisering, att starta eget företag eller vidareutbildning kan arbetsledare växa i sina roller och bygga långsiktiga karriärer inom byggbranschen.

Källor

https://se.indeed.com/karriarrad/hitta-ett-jobb/jobb-byggarbetsledare https://www.ncc.se/jobba-pa-ncc/mot-vara-medarbetare/arbetsledare/ https://buc.se/utbildningar/arbetsledare/ https://byggakademin.com/12-kunskaper-du-behover-for-att-bli-en-bra-ledare-inom-bygg-och-anlaggning/

Similar Posts

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *