byggherren utanför en byggnad
|

Vem är byggherre och vad är byggherrens ansvar

I Sverige är termen byggherre centralt när det kommer till byggprojekt. En byggherre är den person eller juridiska entitet som för sin egen räkning initierar, planerar och ser till att bygg-, rivnings-, eller markarbeten utförs. Detta innebär inte endast ett ansvarsområde för den praktiska genomförandet av projektet, men också en uppgift att uppfylla samhällets behov och krav enligt lagar och förordningar. Byggherrarna spelar en avgörande roll i att skapa samhälleliga värden och se till att byggprocessen respekterar de tekniska och kvalitetsmässiga föreskrifterna.

Byggherrarna behöver därför en djup förståelse för de lagar och regler som styr byggsektorn. De juridiska rammarna definierar byggherrens ansvar, från att säkerställa behörig personal till att garantera att alla byggnormer och myndighetskrav följs. Även om byggherren kanske inte utför det fysiska arbetet, faller ansvaret för projektets lagmässighet, ekonomi samt kvalitets- och tidsramar på dess axlar. Om man är ny inom detta område, finns det praktiska råd att tillgå för att navigera i den komplexa byggvärlden.

Nyckelpunkter

 • Byggherren har en central funktion i byggsektorns ekosystem.
 • Ansvaret omfattar såväl projektets genomförande som laglydnad och kvalitetssäkring.
 • Juridiska och praktiska kunskaper är avgörande för en byggherres framgång.

Byggherrens roll och ansvar

Byggherrens position är avgörande i byggprocessen då den omfattar både ett omfattande juridiskt ansvar och en aktiv roll i att förvalta projektets genomförande. Med ansvar för finansiering och kvalitetssäkring av projektet, har byggherren en unik position som innebär ett nära samarbete med andra aktörer som beställare och entreprenörer.

Ansvar enligt Plan- och Bygglagen

Byggherrens ansvar enligt Plan- och Bygglagen (PBL) är omfattande. Denna aktör ansvarar för att projekteringen och byggandet genomförs i enlighet med gällande lagstiftning. De måste säkerställa att alla aspekter av projektering, byggnad, rivning eller markarbete sker lagligt. Att agera byggherre innebär ofta:

 • Förberedelse: Byggherren måste se till att nödvändiga tillstånd är på plats innan byggstart, inklusive bygglov och startbesked.
 • Kontrollplan: En kontrollplan ska tas fram och godkännas av byggnadsnämnden. Byggherren ansvarar för att denna följs.
 • Arbetsmiljö: Byggherren har ett övergripande ansvar för arbetsmiljön under byggskedet och måste utse byggarbetsmiljösamordnare (Bas-P och Bas-U) för att samordna arbetsmiljöarbetet.
 • Tekniska krav: Byggherren måste se till att byggåtgärder uppfyller tekniska egenskapskrav enligt PBL och att byggnaden verifieras att uppfylla kraven i BBR.
 • Säkerhet: Byggherren ska beakta säkerhetsaspekter som brand- och olycksrisker.
 • Miljöhänsyn: Energi- och vattenhushållning samt goda klimat- och hygienförhållanden är också byggherrens ansvar.

Det är byggherren som ansvarar även när de inte själva utför arbetet, utan låter en annan part utföra det för sin räkning.

Arbetsmiljöansvar

Enligt Arbetsmiljölagen har byggherren en tydlig skyldighet att se till att arbetsmiljön på byggarbetsplatsen är säker för alla inblandade. Det inkluderar att:

 • Implementera nödvändiga säkerhetsrutiner för att minska olycksrisker.
 • Organisera arbetet så att arbetsmiljörisker förebyggs.

Detta krav gäller oberoende av om arbetet utförs av anställda, konsulter eller underentreprenörer. Om en arbetsplats inte följer kraven i Arbetsmiljölagen, är det byggherren som bär det yttersta ansvaret. Detta förklarar vikten av att ha kunskap och kontroll över arbetsmiljöfrågorna inom ramen för ett byggprojekt.

Den juridiska ramen för byggherrar

Byggherrar står inför en mängd juridiska ansvar och förpliktelser vid utförande eller administration av byggprojekt. Dessa ramar styrs av både skrivna avtal och Boverkets föreskrifter.

Boverkets byggregler

Boverket har fastställt detaljerade föreskrifter och allmänna råd som byggherrar måste följa. Dessa riktlinjer inkluderar bestämmelser om bygglov och krav på byggnaders funktion och kvalitet. Boverkets föreskrifter är omfattande och området är komplext, därför är det kritiskt att byggherrar har en god förståelse för dessa föreskrifter för att kunna utföra sina projekt korrekt. Mer information om byggherrarnas ansvar enligt dessa regler finns på PBL kunskapsbanken.

Entreprenadavtal

När en byggherre utför eller låter utföra byggnads-, rivnings-, eller markarbeten innebära det oftast att ett entreprenadavtal upprättas. Ett sådant avtal är grundläggande och bör inkludera tydlig beskrivning av entreprenadens omfattning, samt villkor för betalning och tidsramar. De juridiska aspekterna av entreprenadavtalet är centrala och ska säkerställa att både byggherren och entreprenören har ett skrivet avtal som tydligt beskriver deras ansvarsområden och åtaganden. Information om vad sådana avtal bör innehålla finns hos specialistkällor som Vasa Advokat.

Planering och genomförande av byggprojekt

När man tar sig an ett byggprojekt krävs noggrann planering och samordning för att säkerställa att allt följer riktlinjer och lagstiftning. En byggherre spelar en central roll i detta sammanhang och är nyckeln till ett lyckat resultat.

Projektering och entreprenadformer

Projektering innebär att detaljerade planer och ritningar tas fram, vilket ofta omfattar allt från design till kostnadsberäkningar. Val av entreprenadform är ett viktigt beslut i byggprocessen, där byggherren har att välja mellan alternativ som totalentreprenad eller generalentreprenad baserat på fokus på kostnadseffektivitet och kvalitetskontroll. Beställare och entreprenör måste samarbeta effektivt för att säkerställa att byggnaden eller anläggningen uppfyller alla krav och specifikationer.

Samordnare för arbetsmiljön

Det är byggherrens ansvar att se till att det finns en byggarbetsmiljösamordnare i projekteringsfasen samt under själva byggnads- och anläggningsarbetet, enligt svensk lagstiftning. Arbetsmiljösamordnaren ser till att säkerheten följs under hela byggprocessen och att entreprenörerna följer de arbetsmiljöplaner som satts upp. Det är väsentligt att entreprenören och byggherrens samordnare har en klar dialog kring arbetsmiljöfrågor för att förbygga olyckor och ohälsa på arbetsplatsen.

Praktiska råd för byggherrar

Att vara byggherre kommer med ett stort ansvar för projektets genomförande. Det är viktigt att känna till de risker som finns, hantera säkerheten noggrant, samt upprätthålla en tydlig kommunikation och dokumentation.

Vilka risker kan en byggherre stöta på under ett byggprojekt

och krav på byggnadens funktion och kvalitet. Att identifiera dessa risker tidigt och ha en genomtänkt plan för att hantera dem är avgörande. Ett robust riskhanteringssystem kan hjälpa till att förebygga oväntade händelser och säkerställa att alla byggnormer och lagar följs.

Säkerhet och riskhantering

En byggherre måste se till att arbetsmiljön är säker och hälsosam för samtliga inblandade. Detta innebär att skapa och följa en kontrollplan, samt att se till att arbetsmiljölagen följs. Genom att utse en arbetsmiljösamordnare kan byggherren garantera att arbetsmiljön övervakas effektivt. Det är också viktigt att ha en förståelse för byggherren ansvarar i byggprojektet. tydliga kontrakt och säkerhetsrutiner med alla uppdragstagare.

Kommunikation och dokumentation

Kommunikation är ett kritiskt verktyg för byggherrar för att se till att information flödar mellan alla parter, inklusive uppdragsgivare och entreprenörer. Byggherren bör leverera ett förfrågningsunderlag som klart och tydligt beskriver projektets omfattning och kvalitetskrav. Dokumentation är också nyckeln till att bevara alla detaljerade krav och skyldigheter. Det är väsentligt att upprätta och underhålla en ordentlig dokumentationspraxis, vilket kan inkludera uppdaterade arbetsdagböcker och mötesprotokoll.

Genom att proaktivt hantera dessa nyckelaspekter, kan byggherren leda byggprojektet mot framgång samtidigt som riskerna hålls på en miniminivå.

###

Q: Vad är byggbranschens dirigent?

A: Byggbranschens dirigent, eller ordet byggherre, är den person eller organisation som ansvarar för planering, genomförande och övervakning av byggprocessen. Det är byggherrens ansvar att se till att alla lagar och bestämmelser följs och att arbetsmiljön är säker för alla inblandade parter.

###

Q: Vilka är byggherrens ansvar och skyldigheter?

A: Byggherren har ansvar för att säkerställa att byggnads- och anläggningsarbetet utförs på ett säkert sätt och enligt gällande bestämmelser. Det inkluderar att utse en kontrollansvarig, se till att alla bygg- och arbetsmiljökrav uppfylls samt att ansvara för att entreprenörerna och underentreprenörerna fullgör sina åtaganden.

###

Q: Vad innebär totalentreprenad?

A: Totalentreprenad innebär att byggherren överlåter hela ansvaret för projekteringen och genomförandet av byggnadsprojektet till entreprenören, som i sin tur ansvarar för att utföra arbetet enligt överenskomna krav och villkor.

###

Q: Vem är sist om vem som är byggherre?

A: I byggbranschen är det beställaren, det vill säga den person eller organisation som äger eller ska äga byggnaden eller anläggningen, som är sist om vem som är byggherre. Det är denne person eller organisation som har det slutliga ansvaret för byggprojektet.

###

Q: Vilka är byggherrens uppgifter enligt bestämmelserna?

A: Enligt bestämmelserna ska byggherren bland annat se till att alla krav på arbetsmiljö och byggprocessen uppfylls, utse en kontrollansvarig, tillhandahålla nödvändig information och se till att alla parter fullgör sina skyldigheter i enlighet med avtalet.

###

Q: Vad är skillnaden mellan beställare och entreprenör i byggbranschen?

A: Beställaren är den person eller organisation som äger eller ska äga byggnaden eller anläggningen och som ansvarar för att inleda och driva byggprojektet framåt. Entreprenören är den som tar ansvar för att genomföra själva bygg- och anläggningsarbetet enligt överenskomna krav och villkor.

###

Q: Vilka är byggherrens ansvar för arbetsmiljön?

A: Byggherren har ansvar för att se till att arbetsmiljön är säker och hälsosam för alla som är inblandade i byggprocessen. Det inkluderar att följa lagstiftningen och se till att nödvändiga åtgärder vidtas för att förebygga olyckor och skador.

###

Q: Vad innebär det att byggherren ska utse en kontrollansvarig?

A: Byggherren ska utse en person eller organisation som har till uppgift att övervaka och kontrollera att bygg- och anläggningsarbetet genomförs i enlighet med gällande regler och bestämmelser. Kontrollansvarigens uppgift är att säkerställa att byggprocessen följer alla rättsliga krav och att eventuella brister åtgärdas.

###

Q: Vad innebär byggherrens delansvar på entreprenören?

A: Byggherren har en skyldighet att se till att entreprenören och eventuella underentreprenörer uppfyller sina åtaganden enligt avtal och gällande bestämmelser. Det innebär att byggherren, som på egen räkning utför eller låter utföra entreprenad, har rätt att kräva att entreprenören följer de uppsatta reglerna och att eventuella brister åtgärdas.

###

Q: Hur går det till när byggherren ska överlåta ansvaret för ett byggprojekt?

A: När byggherren överlåter ansvaret för ett byggprojekt till en entreprenör sker det vanligtvis genom att parterna kommer överens om villkoren genom ett entreprenadavtal. Beställare och entreprenör som själv utför eller låter utföra ett byggnads- och anläggningsarbete.

###

Similar Posts