Typisk robot i byggbranschen
|

Automatisering och robotar i byggbranschen

Byggsektorn står inför stora möjligheter att effektivisera och förbättra sina processer genom ökad automatisering och användning av robotar. Här är några av de främsta fördelarna:

Ökad produktivitet och effektivitet

 • Robotar kan arbeta dygnet runt utan raster eller semester
 • Arbetet sker med hög precision och kvalitet
 • Minskade felkällor jämfört med manuellt arbete
 • Snabbare byggtider och kortare ledtider

Detta leder till stora produktivitetsvinster och kostnadsbesparingar.

Bättre arbetsmiljö

 • Robotar kan ta över farliga och tunga moment
 • Minskar risken för olyckor och arbetsskador
 • Avlastar byggnadsarbetarna från påfrestande arbete

Resultatet blir en säkrare och hälsosammare arbetsmiljö.

Högre kvalitet

 • Robotarna arbetar med hög precision
 • Ger ett jämnare och bättre slutresultat
 • Minskade felkällor jämfört med manuellt arbete

Automatiseringen möjliggör en högre och jämnare kvalitet på det färdiga bygget.

Nya möjligheter

 • Kan utföra avancerade moment som är svåra manuellt
 • Möjliggör innovativ och komplex design och arkitektur
 • Ger helt nya möjligheter inom formgivning och konstruktion

Kreativiteten kan få större utlopp med automatiseringens hjälp.

Genom att införa mer automatisering och robotar i byggsektorn kan produktivitet, arbetsmiljö och kvalitet förbättras samtidigt som nya spännande möjligheter öppnas upp inom design och arkitektur. Det kräver investeringar men potentialen att revolutionera byggbranschen är stor.

Vilka arbetsmoment inom byggsektorn lämpar sig bäst för automatisering och robotisering?

Byggsektorn står inför stora möjligheter att effektivisera och förbättra sina processer genom ökad automatisering och robotisering. Vissa arbetsmoment lämpar sig särskilt väl för detta. Här är några exempel:

Repetitiva och farliga arbetsmoment

 • Borrning och skärning av material
 • Lyft och transport av tunga byggelement
 • Svetsning och lödning av stålkonstruktioner
 • Rivning av befintliga konstruktioner

Dessa moment innebär ofta tunga lyftbesvärliga arbetsställningar och risk för olyckor. Automatisering kan förbättra arbetsmiljön och säkerheten.

Högt standardiserade moment

 • Murning av väggar
 • Putsning och målning av ytor
 • Montering av prefabricerade element
 • Läggning av golv och väggbeklädnad

Dessa moment är ofta repetitiva och lämpar sig väl för automatiserad produktion. Det ger ökad effektivitet.

Logistik och materialhantering

 • Transport och lyft av material och byggelement
 • Sortering och paketering av byggmaterial
 • Lagerhållning och inventering av material och verktyg

Automatisering av logistik och materialhantering ger smidigare flöden och minskat spill.

ArbetsmomentFördelar med automatisering
Borrning och skärningBättre arbetsmiljö, ökad precision
MurningHögre effektivitet, jämnare kvalitet
MaterialtransportSmidigare logistik, minskat spill

Hur kan man utforma framtidens byggnader och byggplatser för att underlätta användning av robotar?

Användningen av robotar inom byggbranschen ökar stadigt, och det finns goda möjligheter att effektivisera och förbättra byggprocessen genom att anpassa framtidens byggnader och byggplatser för robotisering. Här är några sätt man kan underlätta användningen av robotar inom byggsektorn:

Anpassa byggnadsdesign och layout

 • Modulbaserad design – Byggnader kan designas så att de byggs upp av moduler och standardiserade komponenter, vilket underlättar för robotmontering.
 • Logistikvänlig layout – Byggnaders layout kan optimeras så att det blir enkelt för robotar och automatiserade system att ta sig fram och utföra arbete. Till exempel breda korridorer.
 • Digitalt bibliotek – Ett digitalt bibliotek över alla byggdelar, komponenter och moduler gör det enkelt för robotar att identifiera och hantera olika delar.

Förberedelser på byggarbetsplatsen

 • 5G-nätverk – Ett högkapacitetsnätverk som 5G möjliggör kommunikation och dataöverföring för styrning av robotar och maskiner.
 • Laddningsstationer – Laddningsstationer för eldrivna robotar och maskiner behövs på byggarbetsplatsen. Induktiv laddning i marken är ett alternativ.
 • Digital logistik – Ett logistiksystem med sensorer och digitala modeller som håller reda på var alla delar och materiel finns gör det enklare för robotar att hitta rätt.
 • Säkerhetszoner – Tydligt markerade zoner där bara robotar och maskiner får vistas, avskilt från människor.

Robotvänliga material och metoder

 • Standardiserade fästen – Byggdelar och komponenter kan förses med standardiserade fästen och gränssnitt som förenklar för robotmontering.
 • Lättmonterade material – Använda byggmaterial som är lätta att fästa och montera för robotar, som modulbyggen.
 • Digital kvalitetskontroll – Robotar med avancerade sensorer och kameror kan användas för att kontrollera kvalitet och mått under byggprocessen.
 • 3D-printning – Robotar kan användas för 3D-printning av byggdelar direkt på byggarbetsplatsen efter behov.
 • Exoskelett – Robotar och exoskelett som förstärker mänsklig styrka kan möjliggöra hantering av tunga byggmaterial och komponenter.
Fördelar med robotisering av byggsektorn
Ökad produktivitet och effektivitet
Minskade kostnader
Bättre arbetsmiljö och minskade olyckor
Högre byggkvalitet
Minskad miljöpåverkan

Genom att redan i designfasen planera för ökad robotisering och automatisering kan framtidens smarta byggnader och byggplatser skapas. Det kräver ett nära samarbete mellan arkitekter, ingenjörer och teknikexperter. Men potentialen att revolutionera byggbranschen med hjälp av robotar är stor!

Vilka är de största utmaningarna med att införa mer robotik och automation i byggbranschen?

Byggbranschen har länge varit en av de minst automatiserade branscherna. Till skillnad från tillverkningsindustrin har byggsektorn inte tagit till sig ny teknik i samma utsträckning. Men på senare år har intresset för robotik och automation ökat markant.

Det finns flera anledningar till att byggbranschen börjar titta mer på automation:

 • Brist på arbetskraft – Byggbranschen har svårt att rekrytera personal med rätt kompetens. Automation kan avlasta arbetskraftsbristen.
 • Säkerhet – Byggarbetsplatser är olycksdrabbade. Robotar kan utföra farliga moment och förbättra säkerheten.
 • Produktivitet – Produktiviteten inom bygg har varit låg och sjunkande. Automation kan höja effektiviteten.
 • Hållbarhet – Automation kan minska spill och transporter och göra byggandet mer hållbart.

Men att införa ny teknik i en traditionstyngd bransch är inte problemfritt. Det finns flera utmaningar som måste övervinnas.

De största utmaningarna med automation i byggbranschen

Investeringskostnader

Att införskaffa och implementera automation och robotik kräver stora investeringar. Byggföretagen måste avsätta kapital, vilket kan vara en tröskel. Små företag med små marginaler kan ha svårt att motivera kostnaderna.

Omvända arbetssätt

Byggbranschen är konservativ och förändringsobenägen. Att ställa om arbetssätt och processer för att passa automation kan vara en utmaning. Det handlar om attityder och kultur.

Anpassade lösningar

Varje byggprojekt är unikt. Robotar och automation måste kunna anpassas efter skiftande förhållanden. Generella standardlösningar fungerar sällan.

Integrera i värdekedjan

För att få ut maximal nytta måste automation integreras i hela värdekedjan. Det ställer krav på samverkan mellan olika aktörer, vilket kan vara en utmaning.

Kompetensbrist

Det råder brist på personal med rätt kompetens för att driva automationsprojekt. Utbildning inom automation och digitalisering måste stärkas.

Juridik och ansvar

Vem har ansvar om en robot orsakar skada? Juridiken kring automation är inte fullt utvecklad. Det skapar osäkerhet kring ansvar.

Framgångsfaktorer för ökad automation

För att övervinna utmaningarna krävs det att vissa framgångsfaktorer uppfylls:

 • Pilotprojekt i liten skala för att testa automation och bygga kunskap.
 • Samverkan mellan företag för att hitta lösningar längs hela värdekedjan.
 • Nya affärsmodeller som gör det enklare att finansiera investeringar i automation.
 • Utbildning och kompetenshöjning kring ny teknik.
 • Tydligare juridisk vägledning för ansvar vid automation.
 • Incitament och stöd från branschorganisationer och myndigheter.
 • Förändringsledning och kulturskapande aktiviteter.

Källor

https://vpp.sbuf.se/Public/Documents/ProjectDocuments/05668120-868d-4a75-8df4-d3ebacc8c5ef/FinalReport/SBUF%2013882%20Slutrapport%20Byggautomation%20och%20robotar%20inom%20anl%C3%A4ggningsbyggande.pdf https://www.husbyggaren.se/byggrobotar-ar-det-svaret-pa-byggbranschens-utmaningar/ https://www.byggvarlden.se/enorm-potential-att-forandra-byggbranschen-genom-robotik/ [2]   https://www.byggindustrin.se/om/robotar/ [11]  https://new.abb.com/news/sv/detail/78356/abb-robotics-gor-framsteg-inom-automatisering-i-byggbranschen-for-att-mojliggora-sakrare-och-mer-hallbar-byggnation 

Similar Posts

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *