under betongbro
|

En betongingenjörs arbetsdag

En betongingenjör är en ingenjör med specialkunskaper inom byggmaterialet betong. Betongingenjören behöver både kunskaper om betong och andra byggtekniska områden för att kunna utföra sitt arbete.

Betong är ett av de vanligaste byggmaterialen i världen och används inom de flesta typer av byggprojekt, allt från bostäder och kontor till broar, tunnlar och dammar. Betongingenjörens arbete är därför viktigt för samhällsbyggandet.

Morgon – kontor

En vanlig arbetsdag för en betongingenjör börjar ofta på kontoret. Här går tiden åt till att:

 • Läsa och svara på e-post
 • Gå igenom aktuella ritningar och beräkningar
 • Diskutera och planera kommande arbetsuppgifter med kollegor
 • Förbereda för byggmöten ute på arbetsplatserna

Betongingenjören behöver ha god koll på alla pågående projekt. Därför ägnas morgonen åt att sätta sig in i läget och förbereda sig inför resten av arbetsdagen.

Förmiddag – byggarbetsplats

Efter några timmar på kontoret är det vanligt att betongingenjören åker ut till en eller flera byggarbetsplatser. Här utförs arbetet praktiskt med att bygga de konstruktioner och objekt som betongingenjören och kollegorna har ritat och beräknat.

På byggarbetsplatsen kan betongingenjören behöva:

 • Delta i byggmöten med entreprenörer och byggledning
 • Besvara frågor om konstruktioner och betongarbeten
 • Utföra kontroller av betongkvalitet
 • Ge instruktioner till byggarbetare

Betongingenjören fungerar som en länk mellan kontoret och byggarbetsplatsen. Hen ser till att arbetet utförs enligt planerna och ställer upp med sin expertis när problem uppstår.

Eftermiddag – kontor

På eftermiddagen är betongingenjören vanligtvis tillbaka på kontoret. Här kan arbetsuppgifterna exempelvis vara:

 • Skriva rapporter från besöken på byggarbetsplatserna
 • Utföra beräkningar och ritningsarbete
 • Delta i projekteringsmöten inför nya uppdrag
 • Svara på kundfrågor via telefon och e-post

Dokumentation och administration är en viktig del av arbetet. Betongingenjören för anteckningar och sammanställer resultat från dagens arbete. Detta är viktigt för uppföljning och kvalitetssäkring av projekten.

Sammanfattning

betongingenjör på plats

En betongingenjörs arbetsdag präglas av omväxlande uppgifter på kontoret och ute på arbetsplatserna. Viktiga arbetsmoment är:

 • Möten, planering och förberedelse
 • Frågor och instruktioner till byggpersonal
 • Kontroller och kvalitetssäkring
 • Beräkningar, ritningar och rapporter

Betongingenjören behöver ha goda kunskaper inom konstruktion, beräkning och projektering. Samtidigt krävs social kompetens för att samverka med kollegor, entreprenörer och byggarbetare. Ett intresse för bygg och anläggning är en fördel i arbetet.

Vilka är de största utmaningarna i yrket som betongingenjör?

En betongingenjör har en viktig roll i samhällsbyggandet. Betong är ett av våra vanligaste byggmaterial och används inom de flesta typer av byggprojekt. Som betongingenjör behöver man breda kunskaper om betongens egenskaper och användningsområden.

Yrket innebär både teoretiskt arbete och praktiskt arbete ute på byggarbetsplatser. Detta medför en del utmaningar i yrkesrollen. Här är några av de vanligaste:

Tidspress och stress

 • Många projekt har snäva tidsramar vilket kan innebära stress. Det gäller att hinna med alla moment i rätt ordning.
 • Oförutsedda händelser som förseningar och ändringar kan ytterligare öka tidspressen. Det krävs flexibilitet.
 • Prioriteringar och beslutsfattande under tidspress är en utmaning. Det gäller att behålla överblicken.

Ansvar för kvalitet

 • Som betongingenjör har man ett stort kvalitetsansvar. Felaktigheter kan få stora konsekvenser.
 • Det är en utmaning att säkerställa att alla delar; projektering, material, utförande etc uppfyller kvalitetskraven.
 • Att upptäcka och åtgärda kvalitetsbrister ute på byggarbetsplatserna ingår i yrkesrollen.

Samverkan med olika aktörer

 • Betongingenjören behöver samarbeta med många olika yrkesgrupper som entreprenörer, byggledare och byggnadsarbetare.
 • Det kan uppstå meningsskiljaktigheter kring ansvar, metoder och kvalitet. Då krävs diplomati.
 • Att ge instruktioner och återkoppling på ett konstruktivt sätt är en utmaning.

Hållbarhet och miljö

 • Kraven på hållbarhet ökar inom byggbranschen. Detta påverkar betongingenjörens arbete.
 • Att hitta hållbara material och energieffektiva lösningar är en utmaning som kräver kontinuerlig kompetensutveckling.
 • Hantering av betongavfall är en viktig miljöfråga.

Vilken utbildning krävs för att bli betongingenjör?

nyutexaminerad betongingenjör

En betongingenjör är en ingenjör med specialkunskaper inom byggmaterialet betong. För att bli betongingenjör krävs en eftergymnasial utbildning inom området.

Det finns främst två vägar att gå för att utbilda sig till betongingenjör:

Yrkeshögskoleutbildning

Den vanligaste vägen är att läsa en yrkeshögskoleutbildning till betongingenjör. Detta är en eftergymnasial utbildning på 1-3 år som kombinerar teori med praktik ute på arbetsplatser.

Exempel på skolor som erbjuder YH-utbildningar inom betong:

Utbildningarna omfattar mellan 200 och 400 YH-poäng (1-2 års heltidsstudier). Man lär sig om:

 • Betongteknik
 • Konstruktion
 • Beräkningar
 • Ritningsläsning
 • Projektledning
 • Arbetsmiljö

Utbildningen avslutas med en yrkeshögskoleexamen.

Högskoleingenjörsutbildning

Det går även att läsa en högskoleingenjörsutbildning inriktad mot betongkonstruktion. Detta är en högskoleutbildning på 3 år som leder till en högskoleexamen.

Exempel på lärosäten som erbjuder detta är:

Utbildningen är mer teoretisk och omfattar kurser inom matematik, fysik, konstruktionsteknik med mera. Även här ingår praktik ute på företag.

Efter examen kan man ansöka om att bli certifierad betongingenjör hos Svenska Betongföreningen.

Vilka karriärmöjligheter finns det för en betongingenjör?

Betong är ett av de mest använda byggmaterialen och behovet av kompetens inom området ökar stadigt. En betongingenjör har goda möjligheter att göra karriär inom byggbranschen. Här är några vanliga karriärvägar och arbetsuppgifter för betongingenjörer:

Utbildning

 • De flesta som blir betongingenjörer har en yrkeshögskoleexamen på 300 yhp (1,5 år heltid). Det finns flera skolor som erbjuder denna utbildning, till exempel FEI och Yrkeshögskolan.
 • Utbildningen omfattar ämnen som byggteknikritningsläramaterialteknikberäkningarkontrollmetoder med mera.
 • Man lär sig också om reglerstandarder och kvalitetskontroll för betong inom byggbranschen.

Arbetsuppgifter

 • Konstruktionsberäkningar – räkna ut dimensioner, armering med mera för olika konstruktioner
 • Kvalitetskontroll – kontrollera att betong och arbeten uppfyller ställda krav
 • Ritningsgranskning – granska och godkänna ritningar
 • Projektledning – planera, leda och följa upp byggprojekt
 • Arbetsledning – leda arbetet på byggarbetsplatser
 • Offertberäkning – räkna ut kostnader och göra anbud
 • Kundkontakt – svara på frågor och ge råd till beställare

Arbetsgivare

Några vanliga arbetsgivare för betongingenjörer:

 • Entreprenadföretag – Skanska, NCC med flera
 • Konsultföretag – Tyréns, WSP, ÅF med flera
 • Materialleverantörer – Cementa, Sika med flera
 • Beställare – Trafikverket, kommuner, fastighetsbolag med flera
 • Testinstitut – RISE, CBI Betonginstitutet med flera

Karriärmöjligheter

Efter några års erfarenhet finns goda möjligheter att avancera i karriären som betongingenjör:

 • Bli projektledare eller platschef och leda större byggprojekt
 • Specialisera sig inom ett område, till exempel brokonstruktioner
 • Bli expert inom kvalitet, beräkningar eller något annat
 • Gå mot en chefsroll och leda en avdelning
 • Börja på ett konsultföretag och arbeta med flera olika uppdrag
 • Starta ett eget företag som betongkonsult

Varför är betongingenjör ett viktigt yrke i samhället?

betongarbeten med platta

Betong är ett av de mest använda byggmaterialen i världen och används i allt från bostäder och kontor till broar, tunnlar och dammar. Betongingenjörer är specialister på detta viktiga byggmaterial och bidrar med ovärderlig kompetens i många samhällsviktiga projekt. Här är några skäl till varför betongingenjörsyrket är så betydelsefullt:

Bidrar till infrastruktur

Betong används i stor utsträckning vid byggandet av vägar, broar, tunnlar, hamnar och annan infrastruktur. Som betongingenjör är man med och skapar förutsättningar för transporter, kommunikation och rörlighet i samhället.

Skapar säkra konstruktioner

Betongingenjörer ansvarar för att räkna ut dimensioner, armering och utförande så att betongkonstruktioner blir tillräckligt starka och säkra. Detta är avgörande för människors säkerhet.

Möjliggör storskaligt byggande

Tack vare betong kan man bygga stora konstruktioner som höghus, arenor och infrastruktur. Betongingenjörers expertis krävs för att detta ska kunna ske på ett hållbart och säkert sätt.

Bidrar till hållbart byggande

Genom kunskap om materialval, klimatpåverkan och livscykelanalys kan betongingenjörer optimera konstruktioner och bidra till mer hållbart byggande. Detta är viktigt för samhällets omställning.

Kvalitetssäkrar byggprocessen

Betongingenjörer ansvarar för kontroll och provning av betong, vilket säkerställer att kvaliteten uppfyller ställda krav. Detta är viktigt för säkerhet och livslängd.

Sammanfattningsvis är betongingenjörer experter på ett för samhället oumbärligt material. Genom att bidra med kunskap inom allt från infrastruktur och säkerhet till hållbarhet och kvalitet, spelar de en avgörande roll för utvecklingen av ett modernt och hållbart samhälle. Betongingenjörsyrket är helt enkelt oerhört viktigt.

Källor

https://www.fei.se/2016/04/28/betongingenjoren-jag-fick-nytt-jobb-samtidigt-som-jag-studerade-yh-pa-fei/ https://arbetsformedlingen.se/for-arbetssokande/yrken-och-framtid/hitta-yrken/yrkesgrupper/1188 https://www.framtid.se/yrke/betongingenjor https://www.utbildningforframtiden.se/post/betongingenj%C3%B6r-300-yhp

Similar Posts

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *