Modern stadsbild med byggnader sammankopplade av digitala linjer, som illustrerar digitala tvillingar inom fastighetsbranschen.

Vad är en digital tvilling i fastighetsbranschen

Vad är egentligen en digital tvilling inom bygg- och fastighetsbranschen, och vad är poängen? I det här fallet får du en snabb överblick över vad du som fastighetsägare behöver veta.

Viktiga punkter

  • Digitala tvillingar är digitala modeller av fysiska objekt som möjliggör nya sätt att planera, övervaka och styra en fastighet.
  • De erbjuder stora möjligheter till effektivitet, hållbarhet och ökad lönsamhet inom fastighetsbranschen.
  • Skillnaden mellan geometriska och digitala tvillingar ligger i förmågan att utbyta data mellan det fysiska objektet och dess digitala kopia.
  • Användningsområden inkluderar planering och design, övervakning och styrning, samt underhåll och optimering.
  • Implementeringen av digitala tvillingar innebär både teknologiska utmaningar och stora möjligheter för framtida utveckling.

Vad är en digital tvilling?

En digital tvilling är en digital representation av en fysisk enhet eller system. Men definitionen kan variera beroende på användningsområde och de specifika behoven hos den som använder den. Inom bygg- och fastighetsbranschen är en digital tvilling ofta en digital modell av en byggnad eller fastighet, där all relevant information såsom byggnadsdokumentation, tekniska specifikationer och ekonomiska data samlas. Detta kan inkludera allt från byggnadens placering på en karta och information om dess tekniska system till realtidsdata om dess drift.

Definition inom fastighetsbranschen

En digital tvilling är en digital representation av en fysisk tillgång som planeras, byggs, produceras eller hanteras. Den digitala tvillingen är ett verktyg som används för planering, visualisering och samordning av åtgärder enligt tillgången. Den erbjuder en gemensam arbetsplats och en plattform för att beräkna scenarier eller kommunicera inom projektgruppen. Genom att använda data från kartor, ritningar, register och live-strömmar ges användare oslagbara insikter för att optimera beslutsfattandet i samband med fastighetsförvaltning.

Skillnaden mellan geometrisk och digital tvilling

En geometrisk modell är en digital representation som innehåller information om objektets form och dimensioner. Vanligt när man projekterar i CAD, där den exakta formen och måtten är kritiska.

Medan en digital tvilling är en digital kopia av en fysisk byggnad som gör det möjligt att övervaka, analysera och optimera driften av byggnaden på ett detaljerat sätt och därmed minska både utsläpp och kostnader. Digitala tvillingar kan ha olika nivå av detaljeringsgrad. Genom att samla in data kan man till exempel analysera hur fastigheten fungerar över tid och göra justeringar för att optimera prestandan och upptäcka potentiella problem innan de blir allvarliga. Vi kan också se exakt och i realtid vad vi behöver åtgärda för att förbättra byggnadens effektivitet.

Användningsområden för digitala tvillingar

Digitala tvillingar kan användas inom bygg- och fastighetsbranschen på flera sätt. Till exempel kan en digital tvilling av en byggnad användas för att simulera och optimera energieffektiviteten hos byggnadens system. Detta kan innebära att man använder data från sensorer och andra källor för att modellera byggnadens värme-, kyl- och ventilationssystem och sedan testa olika scenarier för att se hur förändringar av systemkonfigurationen kan påverka energiförbrukningen.

Fördelar med digitala tvillingar

City skyline with digital overlay showing data and analytics, representing digital twins in real estate.

Digitala tvillingar erbjuder en rad fördelar som kan revolutionera fastighetsbranschen. Genom att använda digitala tvillingar kan fastighetsägare och förvaltare uppnå högre effektivitet och betydande kostnadsbesparingar. Digitaliseringens inverkan på byggbranschen är tydlig: effektivisering, innovation och hållbarhet genom digital transformation.

Effektivitet och kostnadsbesparingar

En av de största fördelarna med digitala tvillingar är möjligheten att optimera verksamheten. Genom att ha all information samlad på ett och samma ställe blir det enklare att övervaka och analysera fastighetens skick och prestanda. Detta leder till ökad effektivitet och minskade kostnader. Prediktivt underhåll är en annan viktig aspekt, där man kan bli varnad innan något går sönder, vilket ökar lönsamheten avsevärt.

Hållbarhet och miljöpåverkan

Digitala tvillingar bidrar också till ökad hållbarhet i projekten. Hållbarhet kan enkelt dokumenteras och övervakas, vilket gör det möjligt att fatta informerade beslut baserade på data snarare än magkänsla. Detta leder till en mer hållbar och miljövänlig fastighetsförvaltning.

Förbättrad fastighetsförvaltning

Genom att använda digitala tvillingar kan fastighetsägare och förvaltare uppnå en mer effektiv och smart drift. Ökad interaktion och kontroll är några av de största fördelarna. Du bestämmer själv vem som ska ha tillgång till vad och kan integrera system du redan använder, vilket förenklar driften avsevärt.

Digitala tvillingar förenklar driften pga ökad interaktion. Stora aktörer kan ha dussintals system i bruk som inte kommunicerar med varandra. Den största fördelen med att använda digitala tvillingar är interaktion.

Implementering av digitala tvillingar

Teknologier och verktyg

Digitala tvillingar måste kopplas till sin fysiska motsvarighet. Kopplingen mellan den digitala tvillingen och den fysiska motparten ska göras genom realtidsdata som genereras via system eller tillgångar. Det geniala med digitala tvillingar är förmågan att utbyta data mellan de två objekten, fastigheten och 3D-modellen. Utan denna förmåga att länka samman dessa och utbyta data finns det ingen digital tvilling.

Utmaningar och lösningar

En digital tvilling kan skapas för kompletta byggnader och installationssystem. Den digital tvillingen kan lära sig genom AI, dvs algoritmer som samlar in, analyserar och utvärderar data t ex för att optimera driften. Den digitala kopian kan användas för att presentera ett fysiskt objektets tillstånd i realtid, t ex en byggnads aktuella planlösning, klimat och energianvändning.

Digitala tvillingar är digitala modeller av fysiska objekt som t.ex. fastigheter. Den digitala tvillingen möjliggör helt nya sätt att planera, övervaka och styra en fastighet och är därmed central i en digitaliserad fastighetsförvaltning, till stor nytta för fastighetsförvaltare och hyresgäster.

Exempel på framgångsrika projekt

Här är en kort sammanfattning av några framstående projekt med digitala tvillingar inom bygg- och fastighetsbranschen:

  • KTH – Digital Twin for Smart Grid Connected Buildings: KTH utvecklar en skalbar och holistisk digital tvilling för att förbättra byggnaders energiprestanda och nätflexibilitet. Projektet demonstreras på KTH Live-In Lab och syftar till att optimera energihantering och integrera förnybara energikällor. Läs mer här.
  • Vasakronan och Twinfinity®: Vasakronan digitaliserar sitt fastighetsbestånd med hjälp av Swecos Twinfinity®-plattform, vilket skapar digitala tvillingar av cirka 170 fastigheter. Detta optimerar drift och förvaltning samt minskar klimatavtrycket. Läs mer här.
  • Sigfridsborgsskolan och SmartHelmets: I samarbete med NCC och Scharc har Sigfridsborgsskolan i Nacka fått en digital tvilling. SmartHelmets samlar in data från byggarbetsplatsen och överför dessa till en digital tvilling för att förbättra arbetsmiljön och effektivisera byggprocessen. Läs mer här.
  • RISE – Digital Twin för Avloppsreningsverk: RISE arbetar med Nordvästra Skånes Vatten och Avlopp för att utveckla en digital tvilling för Öresundsverket i Helsingborg. Projektet syftar till att skapa en generisk metod för implementering av digitala tvillingar på avloppsreningsverk. Läs mer här.
  • Stockholm Virtual City: Stockholm Stad, Univrses AB och Taxi Stockholm samarbetar för att skapa en digital tvilling av Stockholm genom att använda data insamlad från taxibilar. Detta projekt förbättrar stadens förvaltning genom att leverera aktuell och exakt data. Läs mer här.

Framtiden för digitala tvillingar i fastighetsbranschen

Futuristic cityscape showing buildings connected by digital lines, illustrating digital twins in real estate.

Teknologiska trender

Digitala tvillingar erbjuder redan idag betydande möjligheter inom fastighetsbranschen och kommer att spela en ännu större roll i framtiden. De kommer att bidra till utvecklingen av smarta byggnader, främja hållbarhet, stärka digital säkerhet och integritet, samt spela en nyckelroll för framtidens stadsplanering. För att fortsätta vara konkurrenskraftiga och relevanta i en växande industri är det nödvändigt att ta steget, digitalisera sin organisation och förstå samt omfamna tekniken med digitala tvillingar.

Potentiella utvecklingsområden

Fastighetsbranschen genomgår en digital transformation som förändrar branschen i grunden. Oavsett ditt fastighetsbolags storlek eller inriktning – digitala tvillingar är här för att stanna. De kommer att möjliggöra mer effektiva och hållbara byggnader, förbättra fastighetsförvaltning och skapa nya affärsmöjligheter.

Påverkan på fastighetsmarknaden

Digitala tvillingar har potential att revolutionera fastighetsmarknaden genom att erbjuda en mer datadriven och integrerad approach till fastighetsutveckling. Detta innebär att fastighetsägare kan optimera sina byggnader och verksamheter på ett sätt som tidigare inte var möjligt. Digitala tvillingar kommer att vara en central del av framtidens fastighetsmarknad, och de som inte anpassar sig riskerar att hamna på efterkälken.

Fastighetsbranschen genomgår en digital transformation. Det spelar ingen roll om fastighetsbolaget är stort eller litet, privat eller kommunalt eller om byggnaderna består av kontor, handelslokaler eller bostäder. Digitala tvillingar håller på att förändra branschen för all framtid.

Digitala tvillingar i hybridarbetsmiljöer

Anpassning till nya arbetsformer

I en värld där hybridarbete blir allt vanligare, spelar digitala tvillingar en avgörande roll i att skapa flexibla och effektiva arbetsmiljöer. Genom att integrera avancerade digitala verktyg som digitala tvillingar, kan företag bättre anpassa sina kontorsutrymmen för att möta de varierande behoven hos sina anställda. Detta är ett viktigt steg i byggprocessen för att säkerställa att arbetsmiljön är både produktiv och trivsam.

Fördelar för arbetsgivare och anställda

Digitala tvillingar erbjuder flera fördelar för både arbetsgivare och anställda. För arbetsgivare innebär det en möjlighet att optimera användningen av kontorsutrymmen och minska kostnader. För anställda innebär det en mer anpassad och bekväm arbetsmiljö. Digitala tvillingar förenklar driften pga. ökad interaktion mellan olika system, vilket leder till en smidigare och mer sammanhängande arbetsupplevelse. Nedan följer några exempel:

– Förbättrad rumsanvändning och resursoptimering

Digitala tvillingar kan ge en detaljerad bild av hur arbetsutrymmen används, vilket hjälper organisationer att optimera resursanvändningen. Genom att analysera data från IoT-sensorer kan man identifiera vilka rum som används mest och minst, och justera uppvärmning, belysning och städning därefter. Detta leder till kostnadsbesparingar och bättre resursallokering.

– Förbättrad underhåll och drift

Genom att använda digitala tvillingar kan underhållsteam förutse och hantera underhållsbehov mer effektivt. Sensorer kan övervaka byggnadens system, som värme-, kyl-, och ventilationssystem, och ge varningar om potentiella problem innan de blir kritiska. Detta minskar oplanerade driftstopp och underhållskostnader.

– Förbättrad medarbetarupplevelse

Digitala tvillingar kan förbättra medarbetarupplevelsen genom att säkerställa att alla faciliteter fungerar korrekt. Sensorer kan till exempel övervaka luftkvalitet, temperatur och belysning, och justera dessa för att skapa en bekväm arbetsmiljö. Detta kan också inkludera att automatiskt fylla på förbrukningsvaror som tvål och handdukar i badrummen.

– Stöd för affärsbeslut och skalning

Digitala tvillingar kan ge insikter som stödjer affärsbeslut, som att utvärdera behovet av att expandera kontorsutrymmen. Genom att analysera data om nuvarande kapacitet och effektivitet kan organisationer fatta välgrundade beslut om framtida investeringar och expansioner.

– Förbättrad hållbarhet

Genom att övervaka och optimera energianvändningen kan digitala tvillingar hjälpa organisationer att minska sin miljöpåverkan. De kan identifiera områden där energiförbrukningen kan minskas, som att stänga av belysning i oanvända delar av byggnaden, och förbättra inomhusluftkvaliteten.

– Riskhantering och säkerhet

Digitala tvillingar kan användas för att simulera olika scenarier och förutse potentiella risker, vilket hjälper organisationer att förbereda sig för och hantera krissituationer mer effektivt. Detta inkluderar allt från naturkatastrofer till säkerhetsincidenter.

Digitala tvillingar erbjuder redan idag betydande möjligheter inom fastighetsbranschen och kommer att spela en ännu större roll i framtiden. De kommer att bidra till utvecklingen av smarta byggnader, främja hållbarhet, stärka digital säkerhet och integritet, samt spela en nyckelroll för framtidens stadsplanering.

Slutsats

Digitala tvillingar representerar en spännande och innovativ utveckling inom bygg- och fastighetsbranschen. Genom att skapa en digital kopia av en fysisk byggnad kan fastighetsägare och förvaltare övervaka, analysera och optimera driften på ett sätt som tidigare inte varit möjligt. Detta leder till ökad effektivitet, hållbarhet och lönsamhet. För de som vågar ta steget och implementera denna teknik finns stora möjligheter att ligga steget före konkurrenterna och skapa verkligt värde. Så varför vänta? Framtiden är här, och den är digital.

Similar Posts