|

Inflationen sjunker – Får Byggbranschen ny vind 2024?

Kan en lägre inflation få byggindustrin att växa i stället för att minska under 2024? Det finns tecken på en positiv utveckling. Skatteutskottet menar att inflationen har minskat klart på sistone. Och de tror att vi når inflationsmålet under detta år.

För när inflationen sjunker och lågkonjunkturen blir mer märkbar, behövs politiska åtgärder. Dessa ska hjälpa till att få igång ekonomin, öka tillväxten och förbättra välfärden.

Bostadsbyggandet har påverkats negativt av högre räntor, men det finns stöd från regeringen. Ett steg är att temporärt öka taket för rotavdraget för att bli lite bättre på kort sikt. Detta stöd kan hjälpa renoveringssektorn att hålla sig levande trots en minskning på 12% jämfört med 20211.

Många vuxna tror att de kommer renovera mindre i år. Endast en liten andel tror att de kommer göra mer än tidigare1. Men det finns fortfarande hopp om mer investeringar i byggsektorn från och med andra halvåret 2024. Detta på grund av minskad inflation och mer pengar i plånboken. Hushållen satsar gärna på saker som solceller och miljövänliga värmekällor vid renovering1. Det kan hjälpa till att driva renoveringar framåt.

Viktiga Punkter

 • Inflationen har minskat tydligt och förväntas nå målet under 2024
 • Regeringen har vidtagit åtgärder som höjt rotavdrag för att stötta byggbranschen
 • Investeringarna i byggmarknaden väntas öka från andra halvåret 2024
 • Energibesparande renoveringar är populära bland hushållen
 • Sjunkande inflation och ökade reallöner kan ge byggindustrin en skjuts framåt

Sveriges ekonomiska läge och prognoser för 2024

Sveriges ekonomi ser ljusare ut för 2024. Trots tidigare utmaningar ökar hoppet om bättre tider. Inflationen minskar och reallönerna höjs, vilket gynnar både hushållen och byggindustrin.

Minskad inflation och ökad tillväxt väntas 2024

Prognoser talar om en BNP-ökning med 0,7 procent 2024. Denna ökning beräknas öka till 2,3 procent året efter2. Lägre inflation är en nyckel till denna utveckling. Fler hushålls pengar räcker längre tack vare detta, vilket förbättrar deras ekonomi2.

För byggindustrin betyder det bättre tider. Mer bostadsbyggande och större investeringar förväntas. Även om färre nya bostäder tros byggas 2024, ökar antalet med 5% 20252.

Hushållens konsumtionsutgifter väntas öka

När inflationen sjunker och reallönerna ökar, väntas vi spendera mer. Regeringen har tagit flera steg för att öka vår ekonomi. Det inkluderar saker som elstöd och sänkt skatt3.

För byggsektorn kan detta betyda mer arbete med nybyggnation och renovering. Trots en nedgång 2024, väntas sysselsättningen öka 20252.

Byggbranschens utmaningar under 2024

Byggbranschen i Sverige möter stora utmaningar 2024. Det handlar om dyra byggen, energibrist, högre prisnivå och färre byggprojekt. Allt detta gör att de totala bygginvesteringarna förväntas minska med 7 procent, vilket motsvarar 354 miljarder kronor4. Renovering och tillbyggnad lär också sjunka med hela 12 procent jämfört med tidigare år.

Byggkostnadsökning och minskade investeringar

Höga byggkostnader och energikris

Priserna i byggbranschen ökar och det finns en brist på byggmaterial. Detta gör att entreprenadkostnaderna höjs. Varor har blivit dyrare, och högre räntor och löner pressar byggföretagens vinster. Dessutom har energipriserna skjutit i höjden, vilket försvårar många projekt ekonomiskt.

Risk för cementkris och minskade investeringar

Det finns också en fara för en cementkris i Sverige. Om den inträffar kan hela byggmarknaden kollapsa. Minskade löner och högre materialpriser bidrar dessutom till att bygginvesteringarna kommer att falla4.

Bara 21 500 bostäder förväntas börjas byggas under 2023, från 65 000 startade bostäder under 2021-20234. Men produktionen kommer att repa sig lite 2024, med en förväntad ökning på 5%. Lokalbyggandet beräknas härda bättre än bostadsbyggandet, med en stabil tillväxt för nya byggen 2025-20264.

Sektor Förväntad förändring 2023
Totala bygginvesteringar -7%
Renovering och tillbyggnad -12%
Antalet påbörjade bostäder -67% (från 65 000 till 21 500)

Det här året blir tufft för byggbranschen. För att överleva måste de vara innovativa och effektiva. Det kommer att behövas smarta lösningar för att ta sig igenom dessa svåra tider.

Hushållens renoveringsplaner trots ekonomisk oro

hushållens renoveringsplaner

Trots den ekonomiska oron har många svenska hushåll renoveringsplaner. Det visar en undersökning från Prognoscentret. Hälften av svenskarna vill fortsätta med sina projekt, trots att expertprognoser pekar på en nedgång1.

Många kommer inte att sluta renovera sina bostäder. Men årets prognos för renoveringar visar på en minskning. Det beror på högre priser på byggmaterial och att pengarna inte räcker till hos vissa1.

Varannan svensk håller fast vid renoveringsplanerna

Mycket intressant är varför folk väljer att renovera. För att göra husen mer energisnåla, säger många. Särskilt villaägare är intresserade av detta, följt av hyresgäster och sedan folk i bostadsrätt1. Solceller och isolering är de mest populära projekten1.

Det är också skillnad beroende på hur gammal man är. Yngre vuxna satsar mer på energismarta lösningar än de äldre. Runt en tredjedel av alla kommer dock inte att renovera, främst på grund av pengabrist1.

Även om många hushåll vill renovera, är läget svårt i byggbranschen. Investeringarna i byggsektorn beräknas minska nästa år. För småhusbyggen har orderingången redan sjunkit kraftigt. Mindre trähus såldes under de sex första månaderna detta år än förra året5.

Även med dessa utmaningar finns det möjligheter, särskilt inom energirenovering och ROT-projekt. Politiska beslut, som att höja rotavdraget tillfälligt, kan hjälpa branschen. Det kan skapa mer aktivitet under en tuff period i byggsektorn.

Ökad efterfrågan på energieffektivisering i bostäder

Senaste tidens högre energipriser inom byggsektorn har fått fler att vilja energieffektivisera sina bostäder. Många ser nyttan av att spara energi för att dra ner på kostnader. Samtidigt vet de att det gör vår framtid mer hållbar.

Energieffektivisering i bostäder

Stigande energipriser driver på energibesparande åtgärder

Villaägare tar ledningen när det kommer till att spara energi genom renovering. Över hälften planerar eller har redan gjort förändringar för att använda mindre energi. I jämförelse är det bara 43% av de som hyr och en tredjedel av de med bostadsrätt som är lika aktiva.

Solceller och tilläggsisolering bland de mest efterfrågade åtgärderna

Fler och fler väljer att installera solceller för att skapa egen el och minska beroendet på dyr el. Andra vanliga sätt att spara energi är genom bättre isolerade vindar och energieffektiva fönster.

Nyss nämnda solceller och isolering är särskilt populärt. Men också andra sätt att värma huset, som bergvärme och att elda med ved eller pellets, lockar många. Dessa sätt är inte bara bra för plånboken utan också för jorden.

Denna ökade satsning på energibesparing i hemmen ger en positiv effekt på byggnads- och renoveringsbranschen. Nu vill fler hushåll investera i lösningar som sparar pengar i längden och bidrar till en bättre miljö. Byggföretagen spelar en nyckelroll genom att erbjuda nya, hållbara lösningar.

Regeringens åtgärder för att stötta byggbranschen

Regeringen har vidtagit flera viktiga åtgärder under den ekonomiska nedgången. Ett sådant åtgärd är att höja taket för rotavdraget tillfälligt. Detta ska öka renoveringsbehovet och återhålla jobben inom byggsektorn, även när tider är svåra3.

Regeringens stöd till byggbranschen

De har också föreslagit minskade arbetsskatter för att skapa mer arbets- och utbildningssug3. Dessa steg, tillsammans med rotavdragsökningen, är del av regeringens strategi. Strategin syftar till att stödja byggindustrin och dämpa ekonomins nedgångseffekter.

Förslag om tillfälligt höjt tak för rotavdraget

Det tillfälliga taket för rotavdraget har stor påverkan på byggbranschen. Målet är att få fler att vilja renovera sina hem. Det skulle hålla byggföretag anställda under en tid med minskad efterfrågan3.

Åtgärd Syfte Förväntad effekt
Tillfälligt höjt tak för rotavdraget Stimulera renoveringsmarknaden Ökad efterfrågan på renoveringstjänster
Sänkta arbetsskatter Främja incitament för arbete och utbildning Ökad sysselsättning inom byggbranschen

Regeringens hjälp för byggbranschen förväntas göra mycket positivt. Det extrahöjda rotavdraget kommer tillsammans med andra lösningar hjälpa branschen att övervinna utmaningarna. Det gör det lättare för byggföretag att komma igenom den tuffa tiden.

Skatteutskottets yttrande om 2024 års ekonomiska vårproposition

Skatteutskottet vill att regeringens planer för att styra ekonomin ska godkännas6. De har stöd från Socialdemokraterna, Centerpartiet, Vänsterpartiet och Miljöpartiet6.

Regeringen talar om en ekonomisk vinter. De ser en svag BNP och högre arbetslöshet6. Inflationsbekämpning är viktig, och de har lyckats minska inflationen6. De vill sätta fart på ekonomin genom att minska arbetslösheten. Också öka tillväxten och investeringarna, allt medan inflationen är låg6.

Skatteutskottets yttrande om 2024 års ekonomiska vårproposition

Skatteintäkter från arbete kommer troligen att öka sakta. Det beror på att det kan bli färre jobb6. Regeringen planerar att minska skatten på arbete för att fler ska jobba6. Skattepolitiken ska hjälpa till att uppnå de ekonomiska målen. Därigenom ska den främja hög sysselsättning och tillväxt6.

Man tror skatteintäkterna ökar med 2,8% under 2023. Det väntas bli en ökning på 2,9% 20246. Det är mindre än de senaste åren6. Men under 2025 väntas intäkterna stiga med 4,6%. Från 2026 till 2027 ökar de med mer än 5% om året6. Totala skatteintäkterna väntas öka med 16 miljarder per år mellan 2024 och 20266.

Sverige har den högsta sysselsättningsgraden på över 25 år inom EU. Men vissa grupper upplever fortfarande hög arbetslöshet7. Därför bör politiken fokusera på att öka kunskapen och sänka skatten för att få fler i jobb7.

Långsiktiga effekter av lägre inflation på byggbranschen

Den svenska byggbranschen kan dra nytta av låg inflation på lång sikt. När inflationsnivån är stabil och låg, blir det lättare att investera och växa. Även om inflationen förväntas vara låg 20248, räknar vi med bättre bygginvesteringar senare på året.

Hushållens ökade köpkraft är en viktig drivkraft. När reallöner höjs och kostnader är stabila, ökar människors köpkraft8. De har mer pengar att satsa på boende. Detta gynnar i sin tur efterfrågan på ny- och renovering av bostäder, vilket hjälper byggsektorn att växa.

Ökad köpkraft hos hushållen kan gynna nybyggnation och renoveringar

Hushåll väljer oftare att investera i boendet när de har mer pengar. Med låg inflation och stabilare byggkostnader är det enklare att planera byggprojekt. Bostadsbyggandet kan dock minska trots detta8, vilket skapar behov av nya bostäder över tid.

När hushållen har mer i plånboken, går även renoveringsmarknaden starkare. Det ger byggföretagen chanser att erbjuda upprustningar av bostäder. Många kommer efterfråga miljövänliga lösningar, som tilläggsisolering och solceller, när de renoverar.

För att verkligen dra nytta av den stigande efterfrågan, behöver byggbranschen kvalificerad arbetskraft. Med många arbetslösa, kan arbetsgivare hitta rätt folk9. Att satsa på kompetensutveckling är viktigt för att växa och möta branschens behov9.

Sammanfattningsvis är lägre inflation positivt för byggindustrin 2024. Ökad köpkraft och stabila kostnader gynnar utvecklingen. Men för framgång måste byggföretag vara agila och utnyttja chanser för att stärka sin marknadsposition.

Experters syn på byggbranschens utveckling 2024

Byggindustrin mötte svårigheter som höga priser på material och minskad kundkrav. Men experter ser positivt på byggsektorn 2024. En färsk analys av marknadsprognoser visar att förhållandena började ljusna andra halvåret 2024.

Prognoscentret spårar en ökning av byggande av bostäder och investeringar. Den positiva trenden drivs av flera faktorer. Till exempel tack vare fallande inflation och ökade löner, plus ett starkare intresse på marknaden10.

Fortsatt tillväxt 2025 och 2026

Experterna förutspår att byggingen kommer att öka ännu mer 2025 och 2026. Den lokala byggningen visar sig vara mer motstånds-kraftig. Det klarar sig bättre än vissa andra delar av byggbranschen10.

Den gradvisa uppgången i byggsektorn är något att fira efter en tuff tid. Om även utmaningarna fortsätter, finns det hopp om en bättre framtid. För byggföretag och deras personal.

Genom att svara på marknadens behov och fokusera på hållbarhet, kan företag förbättra sin situation. Den ökande efterfrågan på renovering och nybyggnad kommer att gynna branschen.

Utmaningar och möjligheter för byggföretagen 2024

Under 2024 står byggföretagen inför flera svårigheter. Även om bygginvesteringarna förväntas öka något, har branschen haft det tufft11. Inflation, högre materialpriser och ökade räntor har varit påfrestande. Byggkostnaderna har därför skjutit i höjden, främst på grund av dessa faktorer12. Dessutom ser man en minskad efterfrågan på bostäder.

Men det finns ljusglimtar. Efterfrågan på energieffektivisering och renoveringar har ökat. Det ger byggföretagen nya möjligheter att växa. Även politiska beslut som rotavdrag har viss påverkan, trots utmaningar med höga priser och stigande räntor12. En annan positiv aspekt är att lokalinvesteringarna förväntas öka under 202412.

För att gripa möjligheterna och möta utmaningarna krävs det åtgärder. Byggföretagen bör satsa på flexiblare arbetstider och bekämpa arbetskriminalitet11. Det är också viktigt med kollektivavtal som främjar hälsa, jämställdhet och säkerhet11. Trots minskande jobb inom sektorn ser man ändå ett behov av utbildning och att bekämpa arbetslöshet129.

 • Nolltolerans mot fusk och svartarbete för att främja sund konkurrens11
 • Fokus på en skadefri arbetsmiljö för bra fysisk och psykisk hälsa11
 • Attrahera och behålla kvinnor för ökad jämställdhet och positiv arbetsmiljö11
Indikator Förändring 2023 Prognos 2024
Bostadsinvesteringar -27% -7%
Nybyggnadsinvesteringar bostäder -42% Fortsatt minskning
Lokalinvesteringar Tillfällig nedgång Positiv tillväxt
Anläggningsinvesteringar -15% under prognosperioden
Sysselsättning byggindustrin -6% 2022-2024

Byggföretagen står verkligen inför en tuff tid. Att hantera den ekonomiska pressen kräver skicklighet och anpassning. Genom att satsa på hållbarhet, innovation och kompetensutveckling kan de ändå öka sina chanser till framgång. Bygginvesteringarna förväntas sakta återhämta sig från andra halvåret 2024.

Inflation byggbranschen 2024

Byggbranschen ser en positiv framtid där inflationen väntas sjunka under 2024. Det förväntas ge stabila priser som ökar investeringarna och antalet byggprojekt. Det ger hopp för en industri som lidit under de ekonomiska svårigheterna.

Minskad inflation ger hopp om ökade investeringar i byggprojekt

När inflationen är låg, blir framtiden mindre osäker. Det är bra för företag som vill planera på lång sikt. Bygginvesteringarna spås minska med 7 procent till 354 miljarder kronor13 under 2024. Men det finns hopp om en förbättring senare på året, med fler bostäder planerade.13

Även om färre bostäder byggs, planeras fler efter 2024. Påbörjade bostadsbyggen förutspås minska med 15% under detta år. Men de beräknas öka igen, med 5% under 20252.

Lokala investeringar väntas öka med 3% både inom privat och offentlig sektor2 2024. Även marknaden för anläggningar visar positiv utveckling. Privat investeringar ökar med 3%, medan offentliga investeringar ökar med 2%2 2024. Detta indikerar en bred återhämtning inom sektorn, trots situationen för bostadsbyggnation.

Lägre materialpriser och stabilare kostnader väntas 2024

En minskad inflation innebär ofta lägre materialkostnader. Det förbättrar planeringen och minskar riskerna för byggprojekt.2

Ombyggnadsinvesteringarna beräknas öka med hela 12% under 2025. Även marknaden för renoveringar visar en möjlig återhämtning. Dock förväntas den vara mindre stark än tidigare år13.

Bygginvesteringarna spås minska med 1% fram till 2025, enligt prognoser. Men det finns tillväxttecken inför framtiden. En förväntad tillväxt på 5% 2025 och 9% 2026 ger skäl till optimism.2

Antal anställda i byggsektorn beräknas sjunka med 1.5% 2024. Men det väntas öka igen, med 0.4% 2025. Detta visar en möjlig stabilisering på arbetsmarknaden.2

Nyckeltal 2023 2024 2025
Antal påbörjade bostäder 27,600 24,000 (andra halvåret) Ökande
Bygginvesteringar -7% +5%
Bostadsproduktion -15% +5%
Ombyggnadsinvesteringar Minskande Stabiliseras +12%

Prognoserna indikerar en gradvis förbättring för byggbranschen. Driven av lägre inflation, bättre löner och ökat förtroende. De som kan ta vara på de nya möjligheterna, som energieffektivisering och renovering, ser ut att gynnas mest.

Slutsats

Under 2023 kommer byggbranschen att möta stora utmaningar. Det förväntas vara färre påbörjade bostäder, från cirka 67 000 2021 till 25 000 202414. En genomsnittlig svensk familj förlorade drygt en månadslön i köpkraft 2022 på grund av hög inflation14. Varslen har också ökat dramatiskt jämfört med förra året. Nästan 35 000 varslades om uppsägning de första fem månaderna i år. Detta är en stor ökning från endast 9 000 under samma period 2022. Av dessa varslades 2 800 inom byggindustrin.

Men, det finns hopp om ljusning under andra halvan av 2024. En minskad inflation och ökade reallöner kan hjälpa till bygginvesteringarna att återhämta sig gradvis. Byggföretagen tror på en stabilisering av inflationen i slutet av detta år eller nästa. Det ökade intresset för energieffektivisering ger även byggsektorn nya chanser.

Att vara strategisk och innovativ är viktigt nu för byggföretagen. De bör följa byggkonjunkturens rörelser och se hur inflationen påverkar dem. Genom att anpassa sig till de nya villkoren kan de sikta mot framgång. Trägen vinner, och det finns möjlighet till en bättre framtid. Stabil bygginvestering och ökad efterfrågan från grön omställning ger hopp.

Käll-länkar

 1. https://www.byggvarlden.se/varannan-svensk-haller-fast-vid-sina-renoveringsplaner/
 2. https://byggforetagen.se/app/uploads/2024/03/Byggkonjunkturen1_2024.pdf
 3. https://www.regeringen.se/contentassets/f39b1b1fa2474d59a3c21388aa91240f/sveriges-konvergensprogram-2024.pdf
 4. https://www.byggindustrin.se/affarer-och-samhalle/konjunktur/ny-prognos-byggmarknaden-vander-upp-efter-sommaren
 5. https://www.tmf.se/om-tmf/nyheter/20232/09/tmf-foretag-och-konjunkturexperter-om-framtiden-det-kommer-att-ga-upp-igen/
 6. https://www.riksdagen.se/sv/dokument-och-lagar/dokument/yttrande/2024-ars-ekonomiska-varproposition_hb05sku4y/html/
 7. https://data.riksdagen.se/dokument/H601FiU20.html
 8. https://data.riksdagen.se/fil/092D90F4-EB96-4393-B242-49FC284BA842
 9. https://www.riksdagen.se/sv/webb-tv/video/interpellationsdebatt/situationen-i-byggbranschen_hb10676/
 10. https://www.sou.gov.se/contentassets/945da4932abe4182be0009989ce2cb19/forhindrar-parternas-kollektivavtal-produktivitet-i-byggsektorn.pdf
 11. https://byggforetagen.se/app/uploads/2024/02/Verksamhetsplan2024_pop240220.pdf
 12. https://byggforetagen.se/app/uploads/2023/04/BK1_2023.pdf
 13. https://www.byggindustrin.se/affarer-och-samhalle/konjunktur/ny-prognos-byggmarknaden-vander-upp-efter-sommaren/
 14. https://www.tn.se/naringsliv/27735/experten-byggkraschen-ar-har-gar-mot-sju-svara-ar/

Similar Posts