Solceller flerbostadshus brf
|

Solceller och flerbostadshus: Utmaningar och möjligheter i en brf

Solceller och flerbostadshus är två ord som allt oftare nämns i samma mening. Intresset för att installera solceller på flerbostadshus har ökat markant de senaste åren. Men det finns både utmaningar och möjligheter med att kombinera dessa.

Varför bör flerbostadshus och bostadsrättsföreningar överväga solceller?

Det främsta skälet är att solceller kan ge stora besparingar på elkostnader för en bostadsrättsförening. Genom att producera egen el slipper föreningen köpa lika mycket el, vilket ger lägre kostnader varje månad.

Dessutom bidrar solceller till en grönare energiproduktion med låga utsläpp av växthusgaser. Det är bra både för miljön och för bostadsrättsföreningens varumärke. Många ser det som positivt att bo i eco-smarta fastigheter.

Så påverkar solenergi flerbostadshus positivt

Här är några konkreta fördelar med att installera solceller på sitt flerbostadshus:

 • Lägre elkostnader för bostadsrättsföreningen
 • Minskade utgifter för medlemmarna på sikt
 • Grön och förnybar energiproduktion
 • Högre fastighetsvärde
 • Attraktivare för både boende och presumtiva köpare
 • Positiv PR och eco-profilering

På sikt kan solceller till och med göra en bostadsrättsförening självförsörjande på el, genom att all egen förbrukning täcks av produktionen från solcellsanläggningen. Det kräver dock en större investering från början.

Ekonomiska fördelar med solceller för bostadsrättsföreningar

Top view of blue solar photo voltaic panels system on high apartment building roof top on sunny day. Renewable ecological green energy production concept.

Den stora ekonomiska fördelen är att solcellerna producerar gratis el. Det betyder att föreningen kan sänka sina driftskostnader rejält varje år.

Elen som produceras används direkt i fastigheten för att driva belysning, hissar, värmepumpar och annat. Överskottsel kan antingen säljas eller användas av de boende i lägenheterna.

En investering i en solcellsanläggning betalar normalt tillbaka sig själv på 7-10 år. Därefter ger den nästan gratis el i minst 20 år till. Det är en stabil och framtidssäker investering.

Att bidra till en grönare framtid med solenergi

All el som produceras av solceller är 100% förnybar och fossilfri. Det betyder att solceller på flerbostadshus bidrar till minskade utsläpp och en grönare energiproduktion.

Varje installerad solcellsanläggning bidrar till att fasa ut smutsig el från kol och gas. Om många bostadsrättsföreningar skaffar solceller kan det få stor påverkan på Sveriges totala elproduktion.

Att investera i solceller är därför ett konkret sätt att ta ansvar och driva på utvecklingen mot en grönare framtid. Det är bra både för samhället och för planeten.

Vad behövs för att installera solcellsanläggningar på flerbostadshus?

För att kunna installera solceller på sitt flerbostadshus behövs några saker:

 • Ett tak med bra solinstrålning – helst platta ytor som vetter mot söder
 • Utrymme och bärighet för solcellsmoduler på taket
 • Elcentral och mätare som klarar av anslutning av solcellsanläggningen
 • Eventuellt bygglov från kommunen
 • Offerter och produktval – paneler, växelriktare etc.
 • Elinstallatör som kan utföra själva installationen

Det är också viktigt med noggranna beräkningar av fastighetens elbehov kontra potentialen för solcellsproduktion. Det avgör hur stor anläggning som ska installeras.

Målet är att dimensionera anläggningen så att en så stor andel som möjligt av den egenproducerade elen kan användas direkt i fastigheten. Överskottet kan antingen säljas ut på nätet eller lagras i batterier för senare användning.

Bygglov och regler för installation av solceller

För att installera solceller på ett flerbostadshus krävs det i vissa fall bygglov från kommunen. Det beror på var huset är beläget och vilka regler som gäller där.

Generellt sett behövs inget bygglov om följande uppfylls:

 • Fastigheten ligger utanför detaljplanelagt område
 • Installationen följer regler om varsamhet och utseende
 • Inte i område som är av riksintresse för kulturmiljövård

I praktiken beviljas de flesta ansökningar om bygglov för solcellsanläggningar. Kommunerna ser positivt på förnybar energi.

Det går att överklaga om bygglov nekas för en mindre solcellsinstallation. Då får länsstyrelsen ta det slutliga beslutet.

Hur man väljer rätt solcellsanläggning för sitt flerbostadshus

Valet av solcellsanläggning beror på flera faktorer:

 • Fastighetens totala elbehov (årskonsumtion)
 • Tillgänglig takyta som kan användas
 • Tekniska begränsningar i elcentralen
 • Budget för investeringen

Utifrån dessa faktorer kan man räkna ut hur många solcellspaneler som får plats och vad det maximala effektuttaget kan vara.

Sedan väljer man paneler och växelriktare som matchar detta. Normalt väljs siliciumsolceller av standardmodell. Viktigt att kontrollera produktgarantier på minst 20 år.

En tumregel är att man behöver 8-10 kvm takyta per installerad kW solcellseffekt. Men det beror på panelernas verkningsgrad.

En erfaren solcellsinstallatör kan hjälpa till med produktval och dimensionering utifrån er fastighets förutsättningar.

Betydelsen av takets lutning och byggnadens form

För att få ut maximal solel är det viktigt med bra förutsättningar. Två viktiga faktorer är:

 • Taklutningen – Optimal vinkel för solcellspaneler i Sverige är ca 30-45 grader. Det fångar upp mycket ljus under årets alla månader. Flackare tak fungerar också bra på sommaren.
 • Byggnadens form – Ett långsmalt tak fångar in mer ljus än ett kompakt, kvadratiskt. Söderläge är det absolut bästa. Öst/väst kan fungera om det inte finns andra alternativ.

Även skuggning från närliggande hus och träd påverkar. En solcellsinstallatör gör alltid en noggrann analys av taket innan offert.

Men även tak med dåliga solförhållanden kan vara lämpliga för solceller – de producerar bara något mindre, men är fortfarande lönsamma.

Steg-för-steg: Processen att installera solceller för brf

Här beskriver vi översiktligt vad som behövs i processen för att en bostadsrättsförening ska kunna installera solceller.

Förberedelser och bedömning av fastighetens lämplighet

Först görs en grov utvärdering av förutsättningarna:

 • Taklutning och skuggning (solinstrålning)
 • Utrymme och bärighet på aktuella tak
 • Möjlighet att ansluta till elcentralen
 • Uppskattat elbehov i fastigheten

Det ger en första indikation på om solceller är genomförbart och ungefär hur stort system som skulle kunna installeras.

Att jämföra offerter och välja leverantör

Nästa steg är att bjuda in olika leverantörer av solcellsanläggningar för att göra platsbesök och lämna offert.

Jämför offerterna baserat på:

 • Pris per installerad kW (kr/kW)
 • Garantier och livslängd
 • Referensanläggningar
 • Andel egenproducerad el i förhållande till totalförbrukning
 • Återbetalningstid

Det billigaste alternativet är sällan det bästa. Välj en leverantör ni litar på, med bra garantivillkor.

Installationen av solcellsanläggningen och integration med elnätet

När beslut om leverantör är taget och avtal skrivet börjar själva installationen. Det innebär normalt:

 • Montering av paneler på taket
 • Dragning av kablar till teknikrum
 • Installation av växelriktare och övrig utrustning
 • Anslutning till elcentral och elmätare
 • Driftsättning och testning

Arbetet utförs av behörig elektriker och systemet ansluts av ett elnätsföretag. Sedan kan solcellsproduktionen börja!

Ekonomiska överväganden och incitament för solcellsanläggningar i flerbostadshus

Att installera solceller är en stor investering för en bostadsrättsförening. Låt oss titta närmare på kostnader, besparingar och vilka incitament som finns.

Kostnader och besparingar med att installera solceller

En tumregel är att det kostar 15 000 – 25 000 kronor per installerad kW solcellseffekt för ett system på ett flerbostadshus. Det inkluderar paneler, växelriktare, kablar, montage etc.

En investering på t.ex. 300 000 kr för ett 20 kW-system skulle då ge en årlig besparing på 18 000 – 36 000 kr beroende på andel egenproducerad el.

Anläggningen betalar alltså av sig själv på under 10 år och producerar gratis el i minst 20 år till.

Statliga stöd och skattereduktion för investeringar i solenergi

För att stimulera investeringar i förnybar energi som solceller finns det idag några intressanta incitament:

 • Skattereduktion på 60 öre per producerad kWh
 • Investeringsstöd på 20% för solceller på flerbostadshus
 • Extra bidrag för lagring av egenproducerad el i batterier

Skattereduktionen på 60 öre per kWh gäller under 15 år och beräknas på all el som solcellsanläggningen producerar. Det blir en rejäl summa pengar varje år.

För ett 20 kW-system som producerar ca 18 000 kWh/år motsvarar det en skattereduktion på 10 800 kr. Pengarna kan antingen lyftas direkt via deklarationen eller sparas till senare år.

Utöver skattereduktionen kan bostadsrättsföreningar även få 20% i investeringsstöd från Naturvårdsverket och Energimyndigheten när de installerar solceller. Det sänker den initiala investeringskostnaden ordentligt.

Sammantaget blir återbetalningstiden för solcellsanläggningen väsentligt kortare tack vare dessa subventioner från staten. Därför är det extra lönsamt att investera i solenergi just nu.

Att sälja överskottselen – möjligheter och utmaningar

När solcellsanläggningen producerar mer el än vad fastigheten själv använder matas överskottet ut på elnätet. Detta kan säljas till ett elhandelsföretag.

Ersättningen ligger vanligtvis på 50-60 öre per kWh. Det är betydligt lägre än det boende i fastigheten får betala för inköpt el. Därför är det bättre om överskottselen kan förbrukas direkt.

Möjligheten att sälja elen till de boende i fastigheten finns också, men kräver individuell mätning och debitering (IMD). Det innebär en extra investering i mätutrustning och administration.

Ett alternativ som blir allt vanligare är att lagra överskottselen i batterier för att använda den när solcellerna inte producerar. Då slipper man både sälja billigt och köpa dyrt.

Vanliga missförstånd och hinder för installation av solceller i bostadsrättsföreningar

Även om intresset för solceller ökar finns det fortfarande en hel del missförstånd och uppfattade hinder hos bostadsrättsföreningar. Låt oss reda ut några av dem:

Hinder för att installera solceller på äldre byggnader

Många tror att solceller bara passar på nyare hus med platta tak. Men systemen fungerar utmärkt även på äldre byggnader med t.ex. lutande tegeltak. Specialpaneler kan integreras smidigt.

Det viktigaste är att taket har bra solinstrålning och tillräcklig bärighet. Sedan går de flesta hustyper att anpassa. Prata med leverantörer som är vana vid äldre fastigheter.

Missförstånd kring kostnader och effektivitet av solceller

Ett vanligt missförstånd är att solceller skulle vara för dyra eller ge för lite el i förhållande till investeringen. Men med dagens teknik är återbetalningstiden ca 7-10 år inklusive statliga subventioner.

Dessutom fortsätter solcellsanläggningar att producera el i minst 20 år till utan några driftskostnader. Det blir väldigt billig el på sikt.

Varför viss flerbostadshus missar solrevolutionen

Boverket uppskattar att över 50% av alla flerbostadshus skulle vara lämpade för solceller. Ändå har bara en bråkdel installerat system idag. Varför missar många solrevolutionen?

Några vanliga orsaker är okunskap om nyttan och möjligheterna med solenergi, rädsla för höga kostnader eller osäkerhet kring tekniken. Många föreningar fastnar helt enkelt i övervägandefasen.

Här behövs mer information och goda exempel som visar nyttan med solceller. Ju fler som installerar, desto fler vågar ta steget själva också.

Framtidsperspektiv: Solcellsteknikens utveckling och dess inverkan på flerbostadshus

Solcellstekniken utvecklas hela tiden vilket gör att framtida system kommer bli ännu bättre och billigare. Hur kan det påverka flerbostadshus?

Ny teknik och framsteg inom solceller

Nya typer av högeffektiva solceller gör att man får ut mer el från samma yta. Andra innovationer handlar om flexibla, tunna paneler som kan integreras smidigt i tak eller fasader.

Även priserna per installerad effekt fortsätter att sjunka. Sammantaget innebär det att solcellssystem blir ännu mer lönsamma framöver.

Att förbereda sin bostadsrättsförening för framtidens energibehov

Genom att investera i solceller redan nu kan en bostadsrättsförening future-proofa sig själv. När andelen förnybar energi måste öka i framtiden är det en stor fördel att redan producera egen solel.

På sikt kan flerbostadshus bli självförsörjande på förnybar el med hjälp av solceller, batterilager och smart styrning. Då blir man oberoende av framtida elprishöjningar.

Möjligheten att bli helt självförsörjande med solenergi

Teknikutvecklingen gör att det blir allt rimligare för flerbostadshus att täcka 100% av elbehovet med egen solel. Nyckeln är att kombinera solcellerna med batterilager.

När priserna på batterier sjunker och kapaciteten ökar kan överskottsel lagras säsongsmässigt. Det jämnar ut produktion och förbrukning över året.

Inom några år förväntas många bostadsrättsföreningar göra resan till självförsörjning med solenergi. Det är en win-win för både ekonomin och klimatet.

Similar Posts