solceller funktion
|

5 Grundläggande principer för hur solceller fungerar: En tydlig översikt

Solceller och Solenergi

Solceller

Solceller är en teknik som konverterar solenergi till elektricitet genom en process som kallas fotovoltaisk effekt.

Solcellen är oftast gjord av kisel. Den fungerar som en halvledare, vilket innebär att den kan leda elektricitet under vissa förhållanden. När solinstrålning träffar solcellen, skapas en elektrisk ström genom att elektroner i kiselmaterialet blir frigjorda.

 • Kisel: Det vanligaste materialet i solceller, fungerar som en halvledare
 • Halvledare: Leder elektricitet under vissa förhållanden
 • Fotovoltaisk effekt: Processen där solenergi omvandlas till elektricitet

Solenergi

Solenergi är den energi som kommer från solen i form av solinstrålning. Den kan omvandlas till användbar elektricitet med hjälp av solceller.

Solceller, när de exponeras för solinstrålning, skapar en elektrisk ström av elektroner i materialet.

Solenergi har många fördelar:

 1. Förnybar energikälla
 2. Miljövänlig
 3. Låg underhållskostnad

Solpaneler

Solpaneler är en samling av solceller sammansatta i en enhet, oftast monterade på tak eller markanläggningar. Panelerna fångar upp solinstrålningen och omvandlar den till elektrisk energi.

När solens strålar träffar en solcell, skapas elektrisk likström (DC). För att denna elektricitet ska kunna användas i hushåll eller företag måste likströmmen omvandlas till växelström (AC). Detta görs med hjälp av en så kallad växelriktare.

 • Växelriktare: Omvandlar likström till växelström
 • Likström (DC): Elektrisk ström som genereras av solcellen
 • Växelström (AC): Elektrisk ström som används i hushåll och företag

Solcellernas laddning skapas genom att en del av kiselcellen är negativt laddad och undersidan är positivt laddad. Sammantaget gör detta att solceller och solpaneler möjliggör effektiv och miljövänlig energiproduktion från solen, vilket bidrar till en mer hållbar framtid.

Funktion Solceller

Sunlight hits solar panels, creating electricity. Panels convert photons into electrons, generating power. Energy flows from panels to storage or immediate use

Solceller Funktion

Solceller fungerar genom att omvandla solljuset till elektricitet genom en process som kallas för fotovoltaisk effekt.

Solcellsanläggningen består av flera komponenter, bland annat solpaneler, växelriktare och anslutningar till elnätet. För att installera solceller krävs det att man kontaktar en installatör som är kunnig om solcellssystem och hur de kopplas till takets infrastruktur.

Solel även kallat Solkraft

Solel, även kallat solkraft, genereras genom att solpaneler absorberar solstrålning och omvandlar den till elektricitet.

I varje solpanel finns det solceller som är tillverkade av ett ljusabsorberande material, oftast kisel.

När solens strålar träffar solcellerna frigörs elektroner som skapar en likström. Växelriktaren omvandlar sedan likströmmen till växelström, som kan användas i hushåll och företag.

Följande tabell ger en översikt över de viktiga komponenterna i en solcellsanläggning:

Komponent Funktion
Solpaneler Omvandlar solenergi till elektricitet
Växelriktare Omvandlar likström till växelström
Elcentral Distribuerar elektriciteten

Elnätet

När solcellssystemet är kopplat till elnätet kan elen antingen användas direkt av hushållet eller företaget, eller säljas tillbaka till elnätet. Detta kan generera intäkter för ägaren av solcellsanläggningen genom nettoavräkning eller andra ersättningsprogram.

När solpanelerna inte producerar tillräckligt med el, kan hushållet eller företaget dra nytta av elnätet för att täcka energibehovet.

Installatörer av solcellssystem är viktiga för att säkerställa att solcellsanläggningen fungerar korrekt och att den är korrekt kopplad till elnätet.

Det är också viktigt att säkerställa att panelerna är monterade på takets mest solrika områden för att maximera energiproduktionen.

Verkningsgrad och Funktioner

A solar panel absorbing sunlight, converting it into electricity

Solceller fungerar genom att omvandla solenergi till elektrisk energi som kan användas för att driva hushållsapparater och andra elektriska enheter.

För att dessa omvandlingsprocesser ska ske effektivt är det viktigt att förstå grundläggande koncept som verkningsgrad och de olika funktionerna som involverar likström, växelriktare och växelström.

Likström

När solenergin träffar solcellerna omvandlas den till likström, som är en kontinuerlig elektrisk ström som flödar i en riktning.

Likström används i många batteridrivna enheter, men för att kunna använda solcellernas energi i hushållets elnät krävs det att likströmmen omvandlas till växelström. Det gör man med hjälp av en apparat som kallas växelriktare.

Växelriktare

En växelriktare är en enhet som omvandlar den likström som solcellerna producerar till växelström, vilket är den typ av ström som används i de flesta hushåll och elektriska anläggningar.

Växelriktarens verkningsgrad är avgörande för hur mycket av den genererade likströmmen som faktiskt omvandlas till användbar växelström. En effektiv växelriktare maximera den totala mängden elektricitet som kan användas av hushållet och är ett nyckelkomponent i en solcellsinstallation.

En av funktionerna hos växelriktaren är att säkerställa att den tillgängliga elektriciteten från solcellerna används så effektivt som möjligt. Detta innebär att växelriktaren konstant monitorera och justerar den elektriska strömmen för att matcha behovet från elnätet.

Växelström

Efter att växelriktaren har omvandlat likströmmen till växelström kan denna elkraft användas för att driva hushållsapparater och andra elektriska enheter.

Växelström är ett mer flexibelt och effektivt sätt att överföra elektricitet över långa avstånd och används därför som standard i de flesta moderna elnät.

Den omvandlade växelströmmen kan användas direkt i hushållet eller, om det finns en överskott av energiproduktion, kan den skickas tillbaka till det allmänna elnätet genom att koppla en ledning från solcellssystemet till elnätet. Denna ledning möjliggör att överskott av solenergi kan säljas tillbage till el-företaget och därmed skapa en inkomst för solcellsägaren.

Solcellsanläggningar och Installation

A solar panel installation with sunlight hitting the panels, generating electricity. The panels are mounted on a rooftop or in an open field, connected to a control unit

Om anläggningar

Solcellsanläggningar är utformade för att konvertera solljus till elektricitet som kan användas för att förse hem och verksamheter med ström.

De består vanligtvis av solcellspaneler, en växelriktare och ett stödsystem för att montera solcellspanelerna. I Sverige är den genomsnittliga elproduktionen från solceller högst mellan mars och oktober, vilket är en viktig faktor att tänka på när man planerar installationen av solcellssystem.

Solceller producerar mest ström när de är exponerade för direkt solljus utan skuggor. Effektivaste solceller har en verkningsgrad på runt 20 %. Det finns dock olika typer av solceller som skiljer sig i verkningsgrad och kostnad. Två vanliga typer är monokristallina och polykristallina solceller.

Monokristalilina Solceller

Monokristallina solceller består av en enda kristallstruktur. De har en högre verkningsgrad än polykristallina solceller. De är också mer effektiva i områden med begränsat solljus. Detta gör dem särskilt lämpliga för nordiskt klimat. Dock är de dyrare att tillverka och installera jämfört med polykristallina solceller.

Fördelar med monokristallina solceller:

 • Högre verkningsgrad
 • Effektivare i låg ljusförhållanden
 • Estetiskt tilltalande med en enhetlig svart färg

Nackdelar med monokristallina solceller:

 • Dyrare än polykristallina solceller
 • Större känslighet för skuggor och smuts

Polykristallina Solceller

Polykristallina solceller består av flera kristaller och har en något lägre verkningsgrad än monokristallina solceller. De är dock billigare att producera och installera, vilket gör dem till ett populärt alternativ för många hem- och företagsägare.

Fördelar med polykristallina solceller:

 • Lägre kostnad än monokristallina solceller
 • Mindre känsliga för skuggor och smuts jämfört med monokristallina solceller

Nackdelar med polykristallina solceller:

 • Lägre verkningsgrad än monokristallina solceller
 • Mindre estetiskt tilltalande med en blåaktig färg

Solceller och Energiöverskott

A sunny day with solar panels absorbing sunlight, generating energy. The excess energy is stored or distributed for use

Överskottsel

När solceller producerar mer elektricitet än vad som förbrukas i hemmet uppstår något som kallas överskottsel. Denna överskottsel går automatiskt ut på elnätet, och din elmätare registrerar det. Många elbolag erbjuder möjligheten att få betalt för den el som skickas tillbaka ut på elnätet, vilket kan vara en ekonomisk fördel för solcellsanvändare.

Solinstrålning

Solcellernas prestanda beror på solinstrålningen, det vill säga hur mycket solen skiner på solcellerna. När solen lyser på solcellen uppstår en elektrisk spänning som omvandlar solenergin till elektricitet. Det är viktigt att ha en bra placering av solcellerna för att få optimal solinstrålning och därmed högsta möjliga energiproduktion. Det är också möjligt att följa produktionen av solcellerna för att se hur mycket el som produceras vid olika tidpunkter och väderförhållanden.

Batterilagring

För att bli mer självförsörjande och använda överskottselen på ett smartare sätt kan solcellsanvändare välja att installera batterilagring.

Ett batteri kan lagra elen som produceras under soliga dagar och användas vid senare tillfälle när solinstrålningen är lägre, som på kvällar eller molniga dagar.

Detta ger en möjlighet att följa din produktion och använda överskottet mer effektivt, istället för att enbart skicka den till elnätet.

Genom att använda solceller, maximera solinstrålningen och använda batterilagring kan husägare ha större kontroll över sin egna elproduktion samt bidra till att reducera klimatpåverkan och minska kostnaderna för elförbrukning.

Similar Posts