Ventilationssystem i en industrilokal
|

Introduktion till ventilationssystem – Allt du behöver veta

Ventilationssystem har som huvudsyfte att tillföra frisk luft och avlägsna förorenad luft från en byggnad eller lokal. Detta är viktigt för att upprätthålla en god luftkvalitet och inomhusmiljö.

Det finns några grundläggande principer som alla ventilationssystem följer:

 • Tillförsel av uteluft – Friskluft tas in utifrån, antingen via självdrag eller med hjälp av fläktar.
 • Borttransport av förorenad luft – Förorenad inomhusluft sugs ut och ventileras bort, vanligtvis via frånluftskanaler och frånluftsfläktar.
 • Luftdistribution – Den friska luften fördelas ut i lokalerna via tilluftskanaler och tilluftsdon.
 • Styrning och reglering – Flöden styrs efter behov med hjälp av spjäll, ventiler och variabla fläkthastigheter.
 • Filtrering – Luftrenare och filter används för att få bort damm, pollen och andra partiklar.

De vanligaste ventilationssystemen är:

 • Självdragsventilation – Uteluft kommer in via otätheter, friskluftsventiler etc. Inomhusluft går ut via frånluftskanaler.
 • Mekanisk frånluftsventilation – Frånluftsfläktar suger ut luft. Friskluft kommer in via otätheter och ventiler.
 • Mekanisk till- och frånluftsventilation – Både till- och frånluftsfläktar används. Ger kontrollerat luftflöde.
 • FTX-ventilation – Som ovan fast med värmeåtervinning. Värmer upp tilluften med hjälp av frånluftens värme.

Jämförelse av olika ventilationssystem

SystemFördelarNackdelar
SjälvdragsventilationEnkelt, billigtSvårstyrt, otillräcklig ventilation
FrånluftsventilationEnkelt, billigtEnergiförluster
Till- och frånluftsventilationKontrollerat luftflödeInstallationskostnad
FTX-ventilationEnergieffektivtInstallationskostnad

Ett välfungerande ventilationssystem bidrar till:

 • God luftkvalitet – Låga halter av föroreningar, partiklar, koldioxid etc.
 • Behagligt inomhusklimat – Lagom temperatur och luftfuktighet. Ingen upplevelse av drag, lukter etc.
 • Bra luftomsättning – Hög ventilationseffektivitet så att ”gammal” luft byts ut.
 • Energieffektivitet – Minimala värmeförluster samtidigt som luftkvalitet upprätthålls.

Nyckeln är att projektera och installera ventilationssystemet på rätt sätt från början, samt att regelbundet underhålla och kontrollera det så att det fungerar optimalt över tid. Detta kräver kunskap om luftflöden, tryckförhållanden, reglersystem etc.

Vilka är de vanligaste typerna av ventilationssystem i bostäder och lokaler?

Ventilationssystem har en viktig funktion för att skapa ett bra inomhusklimat i bostäder och lokaler. Genom att byta ut gammal luft mot ny frisk luft bidrar ventilationen till att minska fuktlukt och föroreningar i inomhusluften.

Det finns flera olika typer av ventilationssystem som används i Sverige. De vanligaste är:

Självdragsventilation

Självdragsventilation, även kallat S-ventilation, är det enklaste och äldsta ventilationssystemet. Det utnyttjar temperaturskillnader och termisk drivkraft för att driva luftcirkulationen.

Frisk luft kommer in genom ventiler och otätheter i byggnaden. Den varma och fuktiga luften stiger uppåt och ut genom frånluftskanaler från kök, badrum och toalett. Detta är Sveriges mest förekommande ventilationssystem, eftersom de flesta äldre enfamiljshus förlitar sig på denna naturliga ventilation och det utgör flertalet av systemen i landet.

Fördelar:

 • Billigt och enkelt
 • Inga fläktar behövs

Nackdelar:

 • Svårt att styra luftflödet
 • Fungerar sämre på sommaren

Mekanisk frånluftsventilation

Vid mekanisk frånluftsventilation sugs den gamla luften ut med hjälp av fläktar i frånluftskanaler. Detta skapar ett undertryck så ny luft kan komma in via ventiler.

Fördelar:

 • Bättre kontroll över luftflödet
 • Effektivt för att avlägsna fukt

Nackdelar:

 • Högre energiförbrukning
 • Kräver underhåll av fläktar

FTX-ventilation

FTX-ventilation, även kallat FT-ventilation, är ett balanserat ventilationssystem med både till- och frånluft.

Fördelar:

 • Värmeåtervinning – värmer upp tilluften
 • Filtrerar bort föroreningar
 • Jämnt till- och frånluftsflöde

Nackdelar:

 • Högre installationskostnad
 • Kräver filterbyten

FTX-ventilation är det mest energieffektiva alternativet och ger ett bra inomhusklimat. Det är vanligt i nyare byggnader.

Hur fungerar självdragsventilation, mekanisk frånluftsventilation och FTX-ventilation

Självdragsventilation

Självdragsventilation är den äldsta typen av ventilation och användes vid nybyggnation fram till 1970-talet.

Självdragsventilation fungerar genom termik, det vill säga att varm luft stiger uppåt i huset. Luften stiger upp genom luftkanaler i väggar, tak eller skorsten och ventileras ut. När den varma luften stiger uppåt skapas ett undertryck som gör att kall uteluft kommer in i huset via öppningar som fönster och ventiler.

För att självdragsventilationen ska fungera behövs:

 • Temperaturskillnad mellan inne och ute
 • Luftkanaler för utgående luft
 • Öppningar för inkommande luft

Fördelar med självdragsventilation:

 • Billigt och enkelt att installera
 • Kräver inga fläktar eller el
 • Tyst gång

Nackdelar:

 • Svårt att reglera luftflödet
 • Otillräcklig ventilation sommartid då temperaturskillnaden är liten
 • Stor värmeförlust när varm inneluft ventileras ut

Mekanisk frånluftsventilation

Mekanisk frånluftsventilation är vanligt i hus byggda efter 1970-talet.

mekanisk frånluftsventilation sugs luft ut ur huset med hjälp av en fläkt. Fläkten är oftast placerad på vinden, i köket eller på taket.

Frånluftskanaler dras från våtrum som badrum och tvättstuga. När luft sugs ut mekaniskt skapas ett undertryck vilket gör att ny luft kommer in i huset via tilluftsventiler och otätheter.

Fördelar:

 • Bättre styrt luftflöde än självdrag
 • Fungerar även sommartid
 • Kan kompletteras med värmeåtervinning

Nackdelar:

 • Kräver el
 • Risk för drag och ljud
 • Ingen värmeåtervinning utan komplettering

FTX-ventilation

FTX eller FT-ventilation är den mest avancerade typen av ventilation.

I ett FTX-system styrs både till- och frånluft mekaniskt med fläktar. Både frånluft och tilluft går via ett värmeväxlingsaggregat som överför värme från frånluften till den inkommande tilluften.

Fördelar med FTX:

 • Hög värmeåtervinning, 50-80%
 • Kontrollerat luftflöde
 • Friskluft tillförs vistelsezoner
 • Frånluft från fuktiga utrymmen

Nackdelar:

 • Dyrare installation
 • Kräver underhåll
 • Kan ge ljudproblem

FTX-ventilation är vanlig i moderna energieffektiva hus och ger bäst inomhusmiljö och lägsta energiförbrukning. Genom att styra luftflöden och återvinna värme ger FTX-ventilation en optimal balans mellan bra inomhusklimat och låg energiförbrukning.

Vad är viktigt att tänka på vid underhåll och service av ventilationssystem

Ett välfungerande ventilationssystem är avgörande för att upprätthålla ett bra inomhusklimat. Regelbundet underhåll och service är därför viktigt. Här är några saker som är viktiga att tänka på:

Filter

 • Filter bör bytas regelbundet, vanligtvis 2 gånger per år.
 • Kontrollera att filter sitter korrekt och är hela. Skadade filter släpper igenom smuts och föroreningar.
 • Använd filter med bra avskiljningsgrad för att få bort små partiklar.

Rengöring

 • Rengör hela ventilationssystemet regelbundet enligt tillverkarens rekommendationer. Detta omfattar:
  • Ventilationskanaler
  • Ventiler och luftdon
  • Fläktar
  • Värmeväxlare
 • Ansamling av smuts och fett försämrar funktion och ökar risken för tillväxt av mögel och bakterier.

Kontroll av funktion

 • Kontrollera att alla delar fungerar som de ska, till exempel:
  • Motoriserade spjäll
  • Styr- och reglersystem
  • Larm
 • Funktionsfel kan leda till obalans i systemet och försämrad luftkvalitet.

Injustering

 • Injustering bör göras regelbundet för att balansera luftflöden.
 • Felaktiga flöden leder till sämre funktion och kan ge drag och ljudproblem.

Flödesmätning

 • Mät luftflöden och jämför med projekterade värden.
 • Avvikelser kan tyda på fel i systemet.

Dokumentation

 • För loggbok över allt utfört underhåll och alla driftstörningar.
 • Viktigt för att identifiera trender och återkommande problem.
KomponentIntervallÅtgärd
Filter2 ggr/årByte
KanalerVart 5:e årRengöring
Fläktar1 gång/årKontroll och rengöring
Värmeväxlare1 gång/årKontroll och rengöring

Regelbundet underhåll enligt ovanstående checklista är det bästa sättet att hålla ventilationssystemet driftsäkert och funktionellt. Med rätt underhåll förlängs livslängden samtidigt som inomhusklimat och luftkvalitet optimeras.

Vad innebär OVK (obligatorisk ventilationskontroll) för ventilationssystem?

OVK, eller obligatorisk ventilationskontroll, är en lagstadgad kontroll av ventilationssystem som de flesta fastighetsägare är skyldiga att genomföra med jämna mellanrum.

Syftet med OVK

Syftet med OVK är att säkerställa att:

 • Ventilationssystemet inte innehåller föroreningar som kan spridas i byggnaden
 • Instruktioner och skötselanvisningar finns lätt tillgängliga
 • Ventilationssystemet i övrigt fungerar som avsett

OVK bidrar till en hälsosammare inomhusmiljö genom att kontrollera att luftkvaliteten är god. Regelbunden OVK minskar också risken för fuktrelaterade skador som mögel.

När ska OVK utföras?

OVK ska göras innan ett ventilationssystem tas i bruk för första gången. Detta kallas för första besiktningen.

Därefter ska OVK göras återkommande med 3-6 års intervall, beroende på typ av byggnad och ventilationssystem:

 • Var 3:e år för förskolor, skolor, vårdlokaler, flerbostadshus med FT-/FTX-ventilation
 • Var 6:e år för flerbostadshus med S-/F-/FX-ventilation

FT = Fläktventilation
F = Frånluftsventilation
S = Självdragsventilation

X = Värmeåtervinning

Vem ansvarar för OVK?

Det är fastighetsägaren som ansvarar för att OVK utförs enligt gällande regler och intervall.

Vem får utföra OVK?

OVK ska utföras av en certifierad funktionskontrollant. Kontrollanten måste ha rätt behörighet för de ventilationssystem som ska kontrolleras.

Hur går OVK till?

Vid OVK kontrolleras ventilationssystemet och mäts luftflöden för att säkerställa att det fungerar korrekt. Kontrollanten tittar bland annat på:

 • Fläktar och kanaler
 • Don, filter och ljuddämpare
 • Till- och frånluftsdon
 • Styr- och reglersystem

Resultatet sammanställs i ett protokoll som skickas till fastighetsägaren och kommunen.

Konsekvenser om OVK inte utförs

Om fastighetsägaren inte utför OVK kan kommunen utfärda ett föreläggande om att åtgärda brister och genomföra OVK.

OVK är alltså obligatoriskt enligt lag för de flesta fastigheter. Regelbunden kontroll av ventilationssystem är en viktig del i att upprätthålla en hälsosam inomhusmiljö.

Vad händer om ventilationen inte fungerar optimalt?

Ventilationen i ett hus eller en lägenhet är oerhört viktig för att upprätthålla en god luftkvalitet och ett bra inomhusklimat. Om ventilationen inte fungerar optimalt kan det få en rad negativa konsekvenser:

Hälsorisker

 • Försämrad luftkvalitet – Otillräcklig ventilation leder till att luften inte byts ut i tillräcklig grad, vilket gör att halten av föroreningar, partiklar, bakterier och mögel ökar. Detta kan orsaka eller förvärra astma, allergier och andningsproblem.
 • Fukt och mögel – Bristande ventilation kan leda till fuktansamling och mögelbildning, särskilt i badrum och andra fuktiga utrymmen. Mögel kan orsaka allvarliga hälsoproblem som astma, allergi och luftvägsinfektioner.
 • Koldioxidförgiftning – För höga halter av koldioxid uppstår när luften inte byts ut tillräckligt ofta. Detta kan leda till trötthet, huvudvärk, koncentrationssvårigheter och illamående.

Komfort och trivsel

 • Instängd och unken lukt – När luften inte byts ut uppstår en obehaglig lukt av instängdhet. Detta försämrar komforten och trivseln.
 • Drag och kalla golv – Otätheter på grund av dålig ventilation kan leda till drag och kalla golv. Detta upplevs ofta som obehagligt.
 • Fukt och kondens – Fuktansamlingar och imma på fönster är tecken på otillräcklig ventilation och dålig komfort.

Skador på byggnaden

 • Fuktskador – Långvarig fukt kan orsaka fuktskador på golv, väggar och tak. Detta kan bli mycket kostsamt att åtgärda.
 • Mögelskador – Omfattande mögelskador kan uppstå, vilket kan vara svårt och dyrt att sanera.
 • Korrosion – Fukt kan även orsaka korrosion på metall, vilket kan skada VVS-installationer.

Sammanfattning

Att säkerställa en effektiv och hälsosam inomhusmiljö är en komplex uppgift som kräver noggrant utformade och väl underhållna ventilationssystem.

I Sverige är de vanligaste systemen självdragsventilation, mekanisk frånluftsventilation och FTX-ventilation, var och en med sina egna fördelar och utmaningar. Medan självdragsventilation är en kostnadseffektiv lösning, ger FTX-system med sin värmeåtervinning den bästa energieffektiviteten och luftkvaliteten.

Regelbundet underhåll och professionella kontroller, som OVK, är avgörande för att förebygga hälsorisker och byggnadsskador som kan uppstå vid dålig luftkvalitet.

I slutändan är en balans mellan systemets prestanda och dess underhåll nyckeln till en hållbar och komfortabel byggnadsmiljö. För att uppnå detta krävs en kombination av teknisk expertis och en medvetenhet om vikten av luftkvalitet, vilket inte bara påverkar vår personliga hälsa utan även vår byggd miljö.

Källor

https://www.folkhalsomyndigheten.se/livsvillkor-levnadsvanor/miljohalsa-och-halsoskydd/tillsynsvagledning-halsoskydd/ventilation/ https://byggkoll.byggtjanst.se/artiklar/2021/februari/guide-ventilation-for-battre-inomhusluft/ https://www.folkhalsomyndigheten.se/livsvillkor-levnadsvanor/miljohalsa-och-halsoskydd/tillsynsvagledning-halsoskydd/ventilation/ https://www.svenskventilation.se/ventilation/olika-satt-att-ventilera/ftx-varmeatervinning/ https://www.svenskventilation.se/ventilation/service-och-underhall/  https://www.boverket.se/sv/byggande/halsa-och-inomhusmiljo/ventilation/kontrollera-din-ventilation/ https://www.boverket.se/sv/byggande/halsa-och-inomhusmiljo/ventilation/ovk/

Similar Posts

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *