folk reser upp sin hand
|

Social hållbarhet i byggbranschen – mänskliga rättigheter i fokus

Social hållbarhet och mänskliga rättigheter är viktiga frågor inom byggbranschen. Det handlar om att skapa en rättvis och inkluderande arbetsmiljö där alla har samma rättigheter och möjligheter. Tyvärr finns det flera utmaningar kvar att hantera.

Bristande jämställdhet och mångfald

En stor utmaning är bristande jämställdhet och mångfald. Endast 8,6% av de anställda i byggbranschen är kvinnor. Det råder en machokultur på många byggarbetsplatser som bidrar till ojämlika förhållanden.

Det behövs mer mångfald vad gäller kön, etnicitet, ålder och bakgrund i byggbranschen. En mer inkluderande kultur skulle gynna arbetsmiljön och effektiviteten.

Dåliga arbetsvillkor

Dåliga arbetsvillkor är ett annat problem, framförallt för utländska arbetare. Det handlar om låga löner, långa arbetstider, bristande säkerhet och dåliga boendeförhållanden.

Många utländska arbetare saknar dessutom kollektivavtal och är inte fackligt anslutna, vilket gör dem extra utsatta.

Fusk och arbetslivskriminalitet

Fusk och arbetslivskriminalitet i form av svartarbete, skattebrott och exploatering av arbetskraft förekommer tyvärr alltför ofta i byggbranschen. Det snedvrider konkurrensen och leder till dåliga villkor.

Bättre kontroller och samarbete mellan myndigheter och företag behövs för att motverka detta.

Bristande transparens i leverantörskedjor

Bristande transparens i leverantörskedjor är en utmaning när det gäller att säkerställa goda arbetsförhållanden och mänskliga rättigheter. Det är svårt att spåra varifrån material kommer och under vilka förhållanden de producerats.

Här behövs internationella standarder, certifieringar och samarbeten för att öka spårbarheten.

Hur kan byggföretag motverka kränkningar av mänskliga rättigheter i leverantörskedjor?

Kränkningar av mänskliga rättigheter som barnarbete och tvångsarbete är ett stort problem i många globala leverantörskedjor, inte minst inom byggbranschen. Byggföretag har ett ansvar att agera för att förhindra och motverka sådana missförhållanden i sina leverantörsled.

I denna artikel beskrivs vilka utmaningar som finns och vilka konkreta åtgärder byggföretag kan vidta för att motverka kränkningar av mänskliga rättigheter i sina leverantörskedjor.

Utmaningar för byggföretag

Det finns flera utmaningar för byggföretag när det gäller att säkerställa att mänskliga rättigheter respekteras i leverantörskedjan:

 • Komplexa leverantörskedjor – Byggprojekt involverar ofta långa, globala och komplexa leverantörskedjor vilket gör det svårt att få full insyn och kontroll.
 • Bristande transparens – Det råder ofta bristande transparens kring arbetsförhållanden och underleverantörer längre ner i kedjorna.
 • Begränsade resurser hos mindre företag – Små och medelstora företag saknar ofta resurser för att göra omfattande kontroller av leverantörer.
 • Brist på samordning – Det finns en brist på samordning och samarbete i branschen kring dessa frågor.
 • Kortsiktig lönsamhet – Ett ensidigt fokus på kortsiktig lönsamhet och lägsta pris riskerar att ske på bekostnad av hållbarhet.

Åtgärder för byggföretag

För att hantera utmaningarna och motverka kränkningar av mänskliga rättigheter kan byggföretag vidta en rad åtgärder:

 • Uppförandekoder – Anta och implementera uppförandekoder som leverantörer måste följa.
 • Riskanalys – Genomföra riskanalys av leverantörskedjan för att identifiera riskområden.
 • Revisioner – Regelbundet genomföra revisioner och kontroller av leverantörer, även underleverantörer.
 • Utbildning – Utbilda inköpare i företaget om hållbarhetsfrågor och mänskliga rättigheter.
 • Samarbeta – Samarbeta i branschinitiativ och partnerskap för att främja hållbara leverantörskedjor.
 • Spårbarhet – Ställa krav på transparens och spårbarhet för material och insatsvaror.
 • Kontraktsvillkor – Ställa hållbarhetskrav i avtal med leverantörer.
 • Kommunikation – Kommunicera tydligt vikten av mänskliga rättigheter med leverantörer.

Vilka är fördelarna för byggföretag att arbeta strategiskt med social hållbarhet och mänskliga rättigheter?

Att arbeta strategiskt med social hållbarhet och mänskliga rättigheter kan ge flera fördelar för byggföretag. Några viktiga fördelar är:

 • Ökad lönsamhet och konkurrenskraft – Genom att ta socialt ansvar kan byggföretag särskilja sig från konkurrenter och vinna fler upphandlingar, särskilt från offentliga beställare som ställer sociala krav. Ett gott rykte lockar också investerare och kunder.
 • Bättre arbetsmiljö – Genom att satsa på goda arbetsvillkor, mångfald och jämställdhet skapas en bättre arbetsmiljö som lockar kompetenta medarbetare. Detta höjer kvaliteten och produktiviteten.
 • Minskade risker – Bristande socialt ansvar kan leda till bojkotter, strejker och dåligt rykte. Genom att arbeta proaktivt med social hållbarhet minskas riskerna för störningar i verksamheten.
 • Nöjdare kunder – Kunder blir alltmer medvetna och ställer krav på socialt ansvarstagande. Att leverera projekt med hög social hållbarhet ökar kundnöjdheten.

Några konkreta åtgärder för ökad social hållbarhet:

 • Utbilda chefer och medarbetare om mänskliga rättigheter, mångfald och inkludering
 • Inför uppförandekod och policy för socialt ansvarstagande
 • Ställ sociala krav på leverantörer och underleverantörer
 • Mät och följ upp sociala nyckeltal som mångfald, jämställdhet, olyckor etc
 • Samverka med lokalsamhället och erbjud praktikplatser till utsatta grupper
 • Bygg bostäder med rimliga hyror och tillgänglighet för alla

Fördelar för byggföretag att arbeta med social hållbarhet:

FördelBeskrivning
Ökad lönsamhetVinna fler upphandlingar och locka investerare
Bättre arbetsmiljöAttrahera kompetens och öka produktivitet
Minskade riskerUndvika störningar i verksamheten
Nöjdare kunderLeverera projekt med hög social hållbarhet

Genom att integrera social hållbarhet i affärsstrategin kan byggföretag stärka sin konkurrenskraft och bidra till en positiv samhällsutveckling. Det finns stora fördelar med att ligga i framkant och driva utvecklingen mot en mer hållbar byggsektor.

Hur kan samarbeten och partnerskap se ut för att främja social hållbarhet i byggsektorn?

Byggsektorn står inför stora utmaningar när det gäller att främja social hållbarhet. Genom att ingå strategiska samarbeten och partnerskap kan företag inom byggbranschen bidra till en mer socialt hållbar utveckling.

Varför är social hållbarhet viktigt?

Social hållbarhet innebär att verka för ett samhälle där människors grundläggande behov tillgodoses. Det handlar bland annat om att främja:

 • Goda arbetsvillkor och schyssta löner
 • Mångfald och inkludering på arbetsplatser
 • Hälsa och säkerhet för arbetare
 • Lika möjligheter oavsett bakgrund

Byggsektorn har en viktig roll att spela för att uppnå dessa mål.

Hur kan samarbeten främja social hållbarhet?

Företag inom byggbranschen kan ingå olika typer av samarbeten för att driva en mer socialt hållbar utveckling:

Samarbeten mellan byggföretag

 • Gemensamt agera för bättre arbetsvillkor i branschen
 • Dela kunskap och erfarenheter kring mångfald och inkludering
 • Samordna insatser för ökad hälsa och säkerhet på byggarbetsplatser

Samarbeten med intresseorganisationer

 • Partnerskap med fackföreningar för att säkerställa skäliga löner
 • Projekt med ideella organisationer som arbetar för integration
 • Initiativ tillsammans med branschorganisationer för kompetensutveckling

Samarbeten med myndigheter

 • Dialog med kommuner om praktikplatser och utbildning
 • Samarbeta med Arbetsförmedlingen kring kompetensförsörjning
 • Bidra med kunskap till myndigheter som tar fram riktlinjer för branschen

Exempel på konkreta samarbeten och partnerskap

Här är några exempel på hur samarbeten och partnerskap kan se ut i praktiken:

 • Byggföretag X deltar i ett projekt tillsammans med Röda Korset för att erbjuda praktikplatser till nyanlända
 • Byggföretag Y har inlett ett samarbete med fackföreningen Byggnads för att säkerställa kollektivavtal i underleverantörsleden
 • Byggföretag Z har tillsammans med kommunen startat ett mentorskapsprogram på gymnasiet för att locka unga till branschen
Typ av samarbeteSyfteExempel
FöretagssamarbeteBättre arbetsmiljöGemensam satsning på säkerhet
Samarbete med intresseorg.IntegrationPraktik för nyanlända
Samarbete med myndighetKompetensförsörjningMentorskap på gymnasiet

Genom denna typ av samarbeten och partnerskap kan byggföretag bidra till ökad social hållbarhet i samhället. Det krävs engagemang, vilja och mod för att driva utvecklingen framåt.

Hur ser framtiden ut för social hållbarhet i byggbranschen?

Social hållbarhet har blivit allt viktigare inom byggbranschen de senaste åren. Här är några av de viktigaste trenderna och utvecklingarna vi kan förvänta oss framöver:

Jämställdhet och mångfald

 • Fler kvinnor och ökad mångfald bland yrkesarbetare
 • Nolltolerans mot trakasserier och kränkande särbehandling
 • Jämställda löner och arbetsvillkor
 • Flexibla arbetstider för bättre balans mellan arbete och fritid

Goda arbetsvillkor

 • Säkra och trygga arbetsplatser
 • Rättvisa löner och schyssta avtal
 • Kompetensutveckling och vidareutbildning
 • Hälsosamma arbetsmiljöer utan stress och hög arbetsbelastning

Integration och mångfald

 • Ökad integration och mångfald på arbetsplatserna
 • Satsningar på att få in fler kvinnor, unga och personer med utländsk bakgrund
 • Bekämpning av diskriminering och trakasserier
 • Tillgängliga och inkluderande arbetsplatser

Hållbar och cirkulär ekonomi

 • Återvinning och återanvändning av byggmaterial
 • Minskade klimatutsläpp från transporter och maskiner
 • Energieffektivisering av lokaler och bostäder
 • Hållbara materialval som trä och återvunna produkter

Samverkan och dialog

 • Bättre samarbete och kommunikation mellan olika aktörer
 • Medinflytande för brukare och boende i bostadsområden
 • Samråd med närboende vid större byggprojekt
 • Ökad dialog mellan beställare, entreprenörer, fackföreningar och myndigheter

Genom att arbeta med dessa trender och utvecklingar kan byggbranschen bli mer socialt hållbar och attraktiv. Det kommer att gynna såväl individ som samhälle på lång sikt.

Summering

Artikel om social hållbarhet i byggbranschen

Social hållbarhet och mänskliga rättigheter är angelägna frågor inom byggbranschen. Tyvärr återstår flera utmaningar att hantera för att skapa en rättvis och inkluderande arbetsmiljö.

Bristande jämställdhet och mångfald

Endast 8,6% av de anställda i byggbranschen är kvinnor. Machokulturen på många arbetsplatser bidrar till ojämlika förhållanden. Mer mångfald vad gäller kön, etnicitet och bakgrund behövs.

Dåliga arbetsvillkor

Framförallt utländska arbetare drabbas av låga löner, långa arbetstider, dålig säkerhet och usla boendeförhållanden. Många saknar kollektivavtal och är inte fackligt anslutna.

Fusk och arbetslivskriminalitet

Svartarbete, skattebrott och exploatering av arbetskraft förekommer alltför ofta. Bättre kontroller och samarbete mellan myndigheter och företag krävs.

Bristande transparens i leverantörskedjor

Det är svårt att spåra varifrån material kommer och under vilka förhållanden de producerats. Här behövs standarder och certifieringar för ökad spårbarhet.

Åtgärder för ökad social hållbarhet

 • Uppförandekoder och policy för socialt ansvarstagande
 • Riskanalys och revisioner av leverantörskedjan
 • Utbildning i mänskliga rättigheter och hållbarhet
 • Krav på transparens och spårbarhet för material
 • Samarbeten för att främja social hållbarhet

Genom samverkan och engagemang kan byggbranschen bli mer socialt hållbar. Det kommer att gynna såväl individ som samhälle på lång sikt.

Källor

https://www.aktuellhallbarhet.se/om/social-hallbarhet/ https://www.ekobrottsmyndigheten.se/arbetslivskriminalitet https://www.upphandlingsmyndigheten.se/om-hallbar-upphandling/socialt-hallbar-upphandling/arbetsrattsliga-villkor/ansvarsfulla-leveranskedjor/kartlagga-och-analysera/ https://www.byggindustrin.se/affarer-och-samhalle/hallbarhet/leverantorskedjor-sa-byggs-barnarbete-och-miljobrott-in-i-svenska-hus/  https://miljo-utveckling.se/mata-social-hallbarhet-utmaningar-och-mojligheter/

Similar Posts

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *