kunskapsutbyte mellan människor
|

Kunskapsutbyte i byggbranschen

Byggbranschen står inför stora utmaningar när det gäller kunskapsutbyte och kompetensutveckling. Branschen präglas av många mindre aktörer och tillfälliga projektbaserade samarbeten, vilket försvårar kontinuerligt lärande och erfarenhetsåterföring. Samtidigt ställs allt högre krav på hållbarhet, digitalisering och innovativa lösningar.

För att möta dessa utmaningar krävs nya former av samverkan och kunskapsdelning i byggbranschen. Här är några viktiga områden:

Nätverk för kunskapsutbyte

Det behövs fler branschöverskridande nätverk och mötesplatser för att främja dialog och kunskapsutbyte. Exempel på initiativ är Östergötland Bygger Klimatneutralt (ÖBKN) och Norra Dalarnas Byggplats. Dessa nätverk syftar till att vara kunskapsnav och erbjuda stöd för utveckling, informationsutbyte och gemensam samverkan för aktörer inom byggbranschen.

Genom denna typ av nätverkande skapas förutsättningar för samarbeten och partnerskap som annars inte hade varit möjliga. Det bidrar till kompetenshöjning, innovation och ett hållbart byggande.

Partnerskap mellan näringsliv och akademi

Ett ökat samarbete mellan byggföretag, branschorganisationer och akademin kan ge stor nytta för kunskapsutbytet. Exempelvis driver SBUF (Svenska Byggbranschens Utvecklingsfond) många forsknings- och innovationsprojekt tillsammans med högskolor för att utveckla och sprida ny kunskap i byggsektorn.

Genom denna typ av samverkansprojekt och kunskapsallianser möjliggörs tekniksprång och implementering av ny kunskap. Det är dock viktigt att resultaten sprids brett till hela branschen, inte bara till de involverade parterna.

Erfarenhetsåterföring mellan projekt

Colleagues working at a desk

I byggprojekt deltar många olika aktörer under en begränsad tid för att sedan skingras. Det är en utmaning att fånga upp och återföra erfarenheter och lärdomar från ett projekt till nästa.

Metoder som partnering och loggböcker skulle kunna användas mer systematiskt för att dokumentera och dela information och kunskap kontinuerligt under ett projekts gång. På så vis kan vunna insikter tas tillvara och byggas vidare på i kommande projekt.

Digitala verktyg och plattformar

Digitala verktyg som BIM (byggnadsinformationsmodellering) och molnbaserade projekthanteringssystem underlättar samverkan och kunskapsdelning mellan olika aktörer i byggprojekt. Genom att working-as-one i en gemensam digital modell kan informationsflödet effektiviseras.

Det behövs också branschgemensamma digitala plattformar för kunskapsdelning. Ett exempel är portalen Digitaliseringsguiden.se som tagits fram för att underlätta digitaliseringen av välfärdssektorn. En motsvarande guide för byggbranschen skulle kunna bidra till ökat lärande och spridning av goda exempel.

Sammanfattningsvis behöver byggbranschen bli bättre på att systematisera och strukturera kunskapsutbyte mellan företag, projekt och individer. Genom partnerskap, nätverk och digitala verktyg kan förutsättningarna för detta förbättras avsevärt. Det skulle ge positiva effekter för innovation, produktivitet och hållbarhet.

Källor

https://byggteknikforlaget.se/kunskapsspridning-och-kunskapsutbyte
https://www.superoffice.se/resurser/artiklar/trender-byggbranschen
https://digitaliseringsguiden.se/digitaliseringsguiden-se-kommunernas-guide-for-att-digitalisera-valfarden-ar-har
https://research.chalmers.se/publication/513713/file/513713_Fulltext.pdf
https://www.ndbdalarna.se
https://odr.chalmers.se/server/api/core/bitstreams/7c23b1f8-9b2c-49b6-a9cb-00a26a1ad8b3/content

Similar Posts

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *