Avloppsrör i plast
|

Användning av plastmaterial inom byggbranschen

Plastmaterial har länge använts inom byggbranschen för att skapa allt från vattenledningar till fönsterramar. Även om det har funnits kritik kring användningen av plast på senare tid, är dess popularitet fortfarande hög. I detta blogginlägg kommer vi att utforska fördelarna och nackdelarna med att använda plastmaterial, samt vilka alternativ som finns tillgängliga för den moderna byggbranschen. Häng med!

Bakgrundsinformation om användningen av plastmaterial i byggbranschen

Plastmaterial har blivit en allt vanligare ingrediens i byggbranschen då det används för att producera allt från rör och kablar till takbalkar och isoleringar. Enligt British Plastics Federation används cirka 19 % av all plast som tillverkas i Storbritannien i byggbranschen. Material som polystyren, polyvinylklorid, polyeten, polypropen och akrylonitril-butadien-styren är vanliga i konstruktionen av byggnader. Plastmaterial har fördelar som enkel installation, lång livslängd och ökad energieffektivitet men det finns även problem med nedbrytning och risker för hälsa och miljö. Åtgärder som bioplastmaterial och återvinning samt reglering av användningen av plastmaterial inom byggbranschen har föreslagits för att minska miljöpåverkan((https://www.upphandlingsmyndigheten.se/om-hallbar-upphandling/miljomassigt-hallbar-upphandling/upphandling-for-att-framja-cirkular-ekonomi/hallbar-plastupphandling/plastupphandling-inom-olika-inkopsomraden/plast-inom-bygg-och-fastighet/)). 

Plastmaterial som används inom byggbranschen

Polystyren (PS)

Polystyren (PS) används mycket inom byggbranschen för att forma kåpor och mindre elektro- och maskindetaljer. Dessutom kan PS användas som klara material till exempelvis skyltar och bildinramningar. PS kan också ingå i blandningar med andra termoplastiska material för att ge goda mekaniska egenskaper och ett snyggt utseende. Det är dock viktigt att PS används med försiktighet vid kontakt med lösningsmedel samt vid användning utomhus i höga temperaturer och där det krävs hög slagstyrka. Det finns också risker med nedbrytning av plastmaterial och åtgärder behöver tas för att minimera dess miljöpåverkan. 

Polyvinylklorid (PVC)

Polyvinylklorid, eller PVC som det oftast kallas, används flitigt inom byggbranschen för att till exempel tillverka fönsterprofiler, kablar och tak. PVC är ett anpassningsbart material och används även för att bygga scener för festivaler, vindturbinblad och soldrivna skuggskärmar. Tillsammans med polyeten används PVC också i rörledningssystem där den största andelen plast i byggbranschen återfinns. Kablar, dräneringsrör och dricksvattensystem tillverkas till exempel vanligtvis av PVC. Det är ett material som är enkelt att bearbeta och har god motståndskraft mot kemikalier, ljus och korrosion. 

Polyeten (PE)

Polyeten eller PE är en av de vanligaste plasterna som används inom många olika områden, inklusive byggbranschen. Det har en hög densitet och slitstyrka och är ett lätthanterligt material. PE är också resistent mot olika kemikalier och temperaturförändringar och är därför idealiskt för användning inom byggindustrin. Dessutom är det en miljövänlig plast eftersom den är återvinningsbar. PE används i produkter som rör, byggfolie, termisk isolering och golv- och väggmattor. Det finns också olika kvaliteter av PE som passar olika ändamål och det är enkelt att bearbeta. 

Polypropen (PP)

Polypropen (PP) är en kemisk förening som används inom många sektorer och industrier på grund av dess extraordinära hållbarhet och hårdhet. Dess kemiskt resistenta egenskaper gör den lämplig för användning inom livsmedelsindustrin för framställning av förpackningar som behållare och huvudstäd. PP-produkter är gjorda av återvunnen plast och den ständigt förbättrade tekniken för PP-produktion är viktig för att minimera den kemiska industrins skadliga inverkan på miljön. Som ett valbart material är PP och dess egenskaper för tillverkning av produkter i olika former och storlekar mycket efterfrågade. 

Akrylonitril-butadien-styren (ABS)

ABS-plast är en sampolymer som består av akrylnitril, butadien och styren. Materialet är en amorf termoplast med en mängd olika användningsområden. ABS-plast används till exempel i elektroniska enheter, hushållsapparater, leksaker och inom fordonsindustrin. Materialet har egenskaper som gör det lämpligt för tillverkning av kåpor och höljen av olika slag. ABS-plast har en hög styvhet och hårdhet, god formbeständighet och bearbetbarhet. Dock gulnar materialet och åldras om det utsätts för UV-strålar. ABS-plast är inte heller särskilt motståndskraftigt mot lösningsmedel eller kolväten. 

Fördelar med att använda plastmaterial inom byggbranschen

Hållbarhet

Hållbarheten är en viktig aspekt att beakta inom byggbranschen när det gäller användning av plastmaterial. Plast är ett material som kan vara hållbart om det används korrekt, men om det används felaktigt kan det leda till allvarliga miljö- och hälsoproblem. Polyeten och polypropen är exempel på plastmaterial som tål olika väderförhållanden och har en lång livslängd. Å andra sidan kan problem uppstå med nedbrytning och risks åtgärder kan vidtas för att minska negativ påverkan. Det finns även utveckling av bioplastmaterial och återvinning som kan bidra till hållbar plastanvändning. 

Lång livslängd

En av fördelarna med att använda plastmaterial i byggbranschen är att det har en lång livslängd. Enligt en rapport från 1999 kan dock uppgifter om livslängd behöva användas med försiktighet. Men detta har inte ändrat det faktum att plastmaterial är en hållbara lösning inom byggbranschen. Genom att använda material som tål olika väderförhållanden och är lätta att installera, kan det öka energieffektiviteten i byggindustrin och minska behovet av underhåll eller utbyte av material på lång sikt. 

Lätt att installera

Plastmaterial är lätt att installera, vilket är en av fördelarna med dess användning inom byggbranschen. De flesta typer av plastmaterial är lätta och kan skäras eller formas enligt behov, vilket gör det enkelt att anpassa dem till olika projekt. Dessutom kräver de sällan specialverktyg för installation, vilket sparar tid och pengar. Denna egenskap gör också att plastmaterial kan användas på platser där det är svårt att installera andra material. 

Tål olika väderförhållanden

En stor fördel med plastmaterial i byggbranschen är deras förmåga att stå emot olika typer av väderförhållanden. Polyeten (PE), polypropen (PP) och akrylonitril-butadien-styren (ABS) är några exempel på plastmaterial som är kända för sin motståndskraft mot vind, regn och snö. Detta gör dem till ett populärt alternativ för utomhusapplikationer som takplattor, fönster och dörrar. Därför är plastmaterial ett bra val när man behöver material som kan hålla länge och samtidigt stå emot extrema väderförhållanden. 

Ökad energieffektivitet

Ett av de främsta fördelarna med användning av plastmaterial inom byggbranschen är dess ökade energieffektivitet. Plastmaterial som används till exempelvis isolering kan minska energiförlusten i byggnader och på så sätt minska energikostnaderna. Dessutom kan andra plastmaterial som används i fönsterramar eller ytterdörrar minska behovet av uppvärmning eller kylning tack vare dess goda isolerande egenskaper. Genom användningen av plastmaterial inom byggbranschen kan energianvändningen minskas och bidra till miljövänligare byggnader. [21][22]

Miljöpåverkan av plastmaterial i byggbranschen

Problem med nedbrytning

Ett stort problem med användningen av plastmaterial inom byggbranschen är nedbrytningsproblemen. Plastmaterial tar väldigt lång tid på sig för att brytas ner och gör därmed stor skada på miljön. Det finns en debatt om nedbrytningen, om den stannar vid större plastfragment eller om den faktiskt fortsätter mot mindre partiklar. Forskare på Lunds universitet har nyligen undersökt just detta och resultaten är oroande. Plastsopor som lämnats kvar i naturen kan brytas ner till så små partiklar, nanoplast, att det innebär en risk för hälsa och miljö((https://www.lu.se/artikel/plastavfall-bryts-ner-till-nanopartiklar)). 

Risker för hälsa och miljö

Användningen av plastmaterial i byggbranschen innebär många risker för hälsa och miljö. Vanliga plaster som PS, PVC, PE, PP och ABS har en lång livslängd och används på grund av deras hållbarhet och lätta installation. Men plastmaterialets svårighet att brytas ner, samt riskerna för giftiga ämnen vid tillverkning och avfallshantering, har lett till ökat fokus på att minska dess miljöpåverkan. Utveckling av bioplastmaterial, återvinning och återanvändning av plast samt reglering av dess användning inom byggbranschen är några av de åtgärder som vidtagits för att minska dess negativa effekter. 

7 Åtgärder för att minska miljöpåverkan från plast i byggbranschen1. Användning av bioplastmaterial som ersättning för fossila plaster i byggnader och konstruktioner

2. Återvinning och återanvändning av plastmaterial från byggbranschen för att minska mängden avfall och utsläpp.

3. Ökad reglering av användningen av plastmaterial i byggbranschen för att minska miljöpåverkan.

4. Utveckling av nya tekniker och material som minskar klimatpåverkan från byggbranschen.

5. Införande av hållbarhetskrav vid upphandling av byggmaterial för att prioritera miljövänligare alternativ.

6. Minska växthusgasutsläppen från energiåtervinning genom att öka andelen förnybart bränsle i energimixen.

7. Livscykelanalyser och miljömärkningar av byggmaterial för att underlätta för byggbranschen att göra mer hållbara val((https://byggteknikforlaget.se/boverket-anser-att-byggsektorn-ar-en-stor-miljobov/)). 

Framtiden för plastmaterial i byggbranschen

Utveckling av bioplastmaterial

Bioplastmaterial utvecklas som en ny teknologi inom byggbranschen för att minska miljöpåverkan och främja hållbarhet. Material som används vid byggnation kommer från förnybara resurser och är nedbrytbara, vilket ger en positiv miljöeffekt. Plastteknikmässan 2023 var ett tillfälle för branschen att visa upp nya hållbara produkter och tekniker. Nordisk Bioplastförening och företag som Bioextrax och Circular Ocean är några exempel på företag som arbetar med att utveckla bioplastmaterial. Dessa företag och produkter har en mycket positiv påverkan på byggbranschen och miljön. 

Återvinning och återanvändning av plastmaterial

Återvinning och återanvändning av plastmaterial är enligt forskningsdata en viktig faktor i att minska miljöpåverkan från byggbranschen. Idag hanteras byggavfall på ett ansvarsfullt sätt genom att materialet återvinns eller återanvänds för andra användningsområden. Inert bygg- och rivningsavfall kan återanvändas i anläggningsändamål, men det krävs att avfallet är fritt från miljöskadliga ämnen och att det inte är förorenat med andra material. Återvinning av avfall i anläggningsändamål kräver ett verkligt syfte med anläggningen och en prövningsnivå oavsett anläggningsmaterial. 

Reglering av användningen av plastmaterial i byggbranschen

Reglering av användningen av plastmaterial inom byggbranschen är nödvändig för att minska miljöpåverkan och främja en hållbar utveckling. Det finns redan lagstiftning som styr användningen av plast i byggprodukter, till exempel genom direktiv om begränsning av farliga ämnen i elektroniska och elektriska produkter (RoHS) och begränsning av kemikalier i byggprodukter (REACH). Ytterligare åtgärder kan inkludera att införa krav på återvinningsgrad, användning av bioplastmaterial och begränsning av engångsplast. En reglering av plastmaterial i byggbranschen kan bidra till att skapa en mer hållbar och miljövänlig byggsektor((https://www.boverket.se/sv/PBL-kunskapsbanken/lov–byggande/byggprocessen/byggherrens-ansvar/)). 

Slutsats

Sammanfattning av viktiga poäng

I denna blogg har jag presenterat bakgrundsinformationen om användningen av plastmaterial i byggbranschen. Jag har diskuterat olika typer av plastmaterial som används i byggbranschen och de fördelar och nackdelar som är relaterade till deras användning. Dessutom har jag också tagit upp frågor om hållbarhet, problem med nedbrytning och risker för hälsa och miljö som är förknippade med användningen av plastmaterial i byggbranschen. Åtgärder för att minska miljöpåverkan, utvecklingen av bioplastmaterial samt reglering av användning av plastmaterial i byggbranschen har också diskuterats. Slutsatsen är att användningen av plastmaterial i byggbranschen är ett komplext problem och det krävs en balanserad lösning för att uppnå hållbarhet och samtidigt möta de krav som ställs på effektivitet och kostnadseffektivitet.

Similar Posts

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *